Cihaz və ya ölçü cihazı – verilmiş fiziki kəmiyyəti hər hansı bir diapazonda ölçmək üçün tətbiq olunan qurğudur.

Rəqəmli multi ölçü cihazı
Məsafəni ölçmək üçün çarx

Təsnifatı

redaktə

İndikasiya üsuluna görə:

  • Rəqəmli multi ölçü cihazı.Bu cihaz yalnız ölçülən kəmiyyətin qiymətini göstərməyə imkan verir.
  • Qeyd edici cihaz – burada ölçülən kəmiyyət qeyd edilir. Nəticə ya analoq ya da rəqəmli şəkildə verilə bilər.

Ölçmə üsuluna görə:

  • Bir başa ölçən, burada kəmiyyətin qiyməti bir başa ölçülür, məsələn manometr, ampermetr.
  • Müqayisəli şəkildə olçən cihaz, burada ölçmədən alınan nəticə dolayı yolla bir etalon qiymətlə müqayisə edilərək qiymətləndirilir.

Nəticənin təsvirinə görə:

  • Analoq ölçmə cihazı, burada cihazın göstəricisi bir başa ölçülən kəmiyyətdən asılı olan funsiya ilə müəyyən olunur.
  • Rəqəmli ölçmə cihazı - ölçmənin nəticəsi rəqəmli şəkildə verilir.

Başqa əlamətlərinə görə:

  • Çəmləşdirici ölçmə ciha

zı ölçmənin nəticəsini müxtəlif yollarla əldə edilən iki və daha artıq finksiyalardan asılı olaraq təyi edilir.

  • İnteqrallayıcı ölçmə cihazı ölçmənin nəticəsini inteqralladıqdan sonra göstərir.

Ölçü cihazlarına misallar:

Ruletka

redaktə