Üslub – aşağıdakı mənalara gələ bilərː

1. Yazıçının, rəssamın, heykəltəraşın, memarın, bəstəkarın və başqalarının yaradıcılığında özünü göstərən əsas ideya-bədii xüsusiyyətlərin, fərqlənmə əlamətlərinin vəhdəti; stil. Məsələn, romantik üslub, qotik üslub.

2. Hər hansı bir yazıçı və ya bədii əsər, cərəyan, janr üçün səciyyəvi olan dil və nitq vasitələrindən istifadə üsullarının məcmusu; hər hansı bir yazıçının, əsərin dil və ifadə üsulu. Məsələn, qəzet üslubu, felyeton üslubu, nağıl üslubu.

3. Nitqin sintaktik və sözlərin işlənmə formalarına uyğun olaraq qurulması. Məsələn, üslub səhvləri.

4. Bir xalqın dil, ədəbiyyat və incəsənətinə aid olan səciyyəvi cəhətləri məcmusu.

5. Yaradıcılıqda özünü göstərən əsas ideya-bədii xüsusiyyətlərin fərqlənmə əlamətlərinin vəhdəti.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.