Üsuli-Cədid

Üsuli-Cədid ,yeni üsul-Azərbaycanda 1920-ci ilədək məktəb və mədrəsələrdə tətbiq edilən yeni tədris üsulu,mütərəqqi pedaqoji cərəyan.XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərində yaranmışdır.Üsuli-Cədid məktəblərində dərslər ana dilində keçirilir,rus dili müstəqil fənn kimi tədris edilirdi.Əlifba təlimi yeni üsulla aparılırdı.Üsuli-Cədid məktəblərində dövrün qabaqcıl ziyalıları dərs deyirdilər.Azərbaycanda ilk Üsuli-Cədid məktəbləri S.Ə.Şirvani tərəfindən Şamaxıda (1870),M.T.Sidqi tərəfindən Ordubad(1892) və Naxçıvanda (təxm.1894),M.M.Nəvvab tərəfindən Şuşada(təxm.1895),M.İ.Qasir tərəfindən Lənkəranda (təxm.1896)açılmışdır.Mollalar və dindarlar Üsuli-Cədid məktəblərini pisləmiş,onu "kafir məktəbi" adlandırmış,tərəfdarlarını təqib etmişdir.