İbn Xordadbeh (fars. ابوالقاسم عُبیدالله بن عبدالله اِبْن خُرْدادْبِه‌ْ (خرداذبه))— İran mənşəli islam coğrafiyaşünası. 820—912-ci illərdə yaşamışdır. "Kitab-əl məsalik vəl məmalik" ("Yollar və məmləkətlər haqqında kitab") əsərinin müəllifidir.

İbn Xordadbeh
fars. بوالقاسم عُبیدالله بن عبدالله اِبْن خُرْدادْبِه‌ْ
Doğum tarixi 820
Doğum yeri
Vəfat tarixi 912
Vətəndaşlığı
Elm sahəsi coğrafiya
Təhsili

MənbəRedaktə

  1. Отдѣл первый. — Свѣдѣнiя арабскихь писателей о Кавказѣ, Арменiи и Адербейджанѣ. III. Ибн–Хордадбэ. IV. Кудама. V. Ибн–Рустэ. VI. Ал–Якубiй. — Переводь и примѣчанiя Н. А. Караулова, стр. 1–22. // Сборникь матеріаловь для описания мѣстностей и племень Кавказа (СМОМПК). Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа. Выпускь тридцать второй. Тифлись: Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ и К. Козловскаго, 1903.
  2. Книга путей и стран. Автор: Ибн Хордадбех. Перевод с арабского, комментарий, исследование, указатели и карты Наили Велихановой. Редактор: З. М. Буниятов; Редактор перевода: В. М. Бейлис. Баку: Элм, 1986, 428 стр.
  3. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Müəllif: Nailə Vəlixanlı. Elmi redaktor: Ziya Bünyadov. Bakı: Azərnəşr, 1993, 120 səhifə. ISBN 5552010914
  4. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild: III–XIII əsrin I rübü. Məsul redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Təkrar nəşr. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2007, 608 səhifə. ISBN 9789952448344