İrrasionalizm

İrrasionalizm — zəkanın, təfəkkürün idraki imkanlarının məhduhluğunu israr edən və intuisiyanı, hissi instinkti və s.

idrakın əsas növü kimi qəbul edən fəlsəfi təlim. İrrasional bilik və irrasional idrak məsələləri bəzi alimlər tərəfindən bu problemlər müxtəlif kontekslərdə verilsə də, ayrıca tədqiqat obyekti kimi öyrənilməmişdir. Məlum elmi ədəbiyatda irrasional idrakın mahiyyəti və strukturunu xüsusi mövzu kimi nisbətən geniş təhlil edən hər hansı bir tədqiqat əsəri demək olar ki yoxdur. İrrasional bilik problemi, İrrasional idrak fenomeni, Orta əsr Qərb və Şərq fəlsəfə təfəkkürünün inkişaf qanunauyğunluqları kontekstində irrasional təfəkkür, Qərb və Şərq fəlsəfə tarixində irrasional idrakın spesifik cəhətləri.

İstinadlarRedaktə