Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB) - iki natural ədədin hər birinə qalıqsız bölünən natural ədədlərdən ən kiçiyi. m və n ədədlərinin ən kiçik ortaq bölünəni ƏKOB kimi işarə olunur. ƏKOB-da alınan cavab verilmiş ədədlərin (m, n) hasilindən böyük olmamalıdır.

ƏKOB-u bu qaydada tapmaq olar:

1. Ədədlər sadə vuruqlara ayrılır;

2. Bu ədədlərdən birinin ayrılışı götürülür;

3. O biri ədədlərdə olan ədədləri o birisindən olmayanları seçirik olmayan vuruqlar götürülür və birinci ədədin vuruqlarının yanına yazılır;

4. Alınmış vuruqların hasili tapılır.

Nümunə: ƏKOB (16;24) = ?

16=2×2×2×2

24=2×2×2×3

ƏKOB(16;24)=2×2×2×3×2=48