Əmsal (lat. co (cum) — "birgə" və lat. efficients — "edən") — dəyişənin qarşısında duran və dəyişənə vurulan ədəd (və ya hərf). Məsələn: 5a, 2d, 6t və s.

Burada 5, 2, 6 əmsallardır. Başqa bir nümunə:

-kvadrat tənlik forması
burada əmsal, dəyişən, isə sərbəst həddir.