3D ing. 3-dimensions — üç ölçü;

  • Üçölçülü fəza — maddi dünyanın həndəsi modeli
  • Üçölçülü qrafika — xüsusi alətlər dəsti ilə təsvirin üçölçülü modelinin hazırlanmasında istifadə olunan müasir kompüter qrafikası
  • Üçölçülü çapetmə — birləşdirmə metodu vasitəsilə hər hansı bir fiziki obyektin üçölçülü modelinin hazırlanması.