Ağarəsul Məmmədov

Ağarəsul Ağamməd oğlu Məmmədov (21 avqust 1948, Şıxımlı, Kürdəmir), Azərbaycan Respublikası.

Məmmədov Ağarəsul Ağamməd oğlu
Məmmədov Ağarəsul Ağamməd oğlu.jpg
Doğum tarixi 1948(1948)
Doğum yeri Kürdəmir
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi Kimya Üzrə Fəlsəfə Dokturu (1978-ci il)

HəyatıRedaktə

Ağarəsul Ağamməd oğlu Məmmədov 21 avqust 1948-ci ildə Kürdəmir rayonun Şxımlı kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra M.Əzizbəyov ad. Neft və Kimya İnstitutuna(ADNSU) daxil olmuşdu, kimyaçı mühəndis-texnoloq ixtisası üzrə, Bakı Ali Partiya Məktəbi, (Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası), AMEA-nın Y.Məmmədəliyev ad. Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturası


FəaliyyətiRedaktə

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Əsas elmi əsərlərin adlarıRedaktə

1. Məmmədov A.A. və başqaları., ”Tsikloheksenin alınması üsulları,,Müəlliflik şəhadətnaməsi № 639235, 28 avqust 1978 -cu il.(xidməti istifadə üçün)

2. Məmmədov A.A.və başqaları.,“Metiltsikolpentenlərin alınması üsulları”, Müəlliflik şəhadətnaməsi № 695997, 13 iyul 1979-cu il.(xidməti istifadə üçün)

3. Məmmədov A.A.və başqaları.,“2-metilpenten-2-nin alınması üsulları,, Müəlliflik şəhadətnaməsi № 757507, 28 aprel 1980-ci il(xidməti istifadə üçün)

4. Məmmədov A. A., İsmayılov M. Z., Məhəmmədov İ. K., Musayev M. R. “Pentenlərin florla aktivləşdirilmiş alyuminium oksid üzərində izomerləşməsi”,Azərbaycanın Gənc Kimyaçı alimlərinin Konfransı məruzələrinin tezisləri. ,. Bakı, 1975 -ci il, səh. 49.

5.Məmmədov A.A. “ 3-metilpenten-1-in aktiv alyuminium oksid üzərində izomerləşməsi,, Y. H. Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransında məruzənin tezisi, “Neftkimya və neft emalı ”, Bakı, 1975-ci il., s. 27.

6.Məmmədov A. A.,Musayev M. R., Şərifova S. M., Bədirova Q. T., Mirzəyev S. M. “Tsikloheksanolun sintetik seolitlər üzərində dehidratasiyası”.Akademik Y. H. Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransında məruzənin tezisi, “Neft kimyası və neft emalı”., Bakı, 1976 q., səh. 31.

7. Məmmədov A.A., Xudiyev A.T., Xəlilzadə V.K., Musayev M.R., “Təbii seolit klinoptilolitin və onun kation-dekationlaşdırılmış formalarının termoqravimetrik tədqiqi”. Gənc Kimyaçı alimlərin respublika konfransının məruzələrinin tezisləri,,. Bakı, 1978-ci il., səh. 51.

8. Məmmədov A.A., Rəsulova S.M., Xudiyev A.T., Musayev M.P., “Azərbaycan SSR-i Ay-Dağ yatağından təbii seolit klinoptilolitin və onun kation-dekationlaşdırılmış formalarının adsorbsiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi”. Gənc Kimyaçı alimlərin respublika konfransının məruzələrinin tezisləri,Baku, 1978-ci il., səh. 77. 9.Məmmədov A.A., Musayev M.P., Xudiyev A.T., Xalilzadə V. K., “Qaynar daşlar”, j., “Elm və həyat”, 1978-ci il., № 1, səh. 26.

10.Musayev M.R., Klıçkova S.N., Sultanov V.T., Məmmədov A.A., “Metilpentenlərin aktiv alyuminium oksid üzərində izomerləşməsi”, Azərbaycan kimya jurnalı,, № 5, 1978-ci il səh. 24.

11.Məmmədov A.A. və başqaları, ,,Ay-Dağ yatağından olan təvii seolit klinoptilolitin və onun kation-dekationlaşdırılmış formalarının adsorbsiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi”. ,,Azərbaycan SSR EA Məruzləri,,jurnalı, № 10, c. XXXIV, 1978-ci il. səh. 40.

12.Məmmədov A.A., Mirzəyeva K.A.,Musayev M.R., “Azərbaycan SSR Ay-Dağ yatağından olan təbii seolit klinoptilolit üzərində piperilenin sis-trans izomerləşməsi”. Azərbaycan kimya jurnalı,, № 3, 1980-ci il. səh. 68.

13.Mamedov A.A. "3-metilpentenlərin tarazlıq qatılıqları" Aspirantların Respublika Konfransı materialları,1978-ci il. I c, səh. 129.

14.Мамедов А.А.,Расулова А.А.,Худиев А.Т.Халилзаде В.К.,Мусаев М.Р. Исследование адсорбционных свойств природных цеолитов,, ,,Материалы третьей Закавказской конференции по адсорбции хроматографии,,Тбилиси,1977-ой г.,стр.52.

15.Мамедов А.А.,Мусаев М.Р.,Худиев А.Т.,Мирзоев Н.Г., Исследование адсорбционных свойств клиноптилоита месторождения Ай-Даг Азербайджанской ССР,,,Материалы третьей Закавказской конференции по адсорбции хроматографии.,,Ереван,1978-ой г.,стр.16.

16.A.A.Memmedov., Materials of International Scientific-Practical Conference “Youth for Ecological Progress” Baku, Azerbaijan 11-12 November, 2010, p. 23-26.

17.Патент:A.A.Мамедов, М.P, Мусаев, C.Д.Мехтиев,,,Способ получения измеров метилциклопентена,,(Патент SU 695997):

18.A.Məmmədov.,və baş.,,Çağ,,ənənəsinə sadiqdir,,Azərbaycan məktəbi,,2008-ci il, j.,n.6,səh.48-55.

19. M. Ə. Salmanov, Ə. Özərən, A.A. Məmmədov,,Araz çayı hövzəsinin mikrobioloji problemi ,, Azərbaycan MEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild VII, 2009-cu il, səh. 338-344.

20. A. Məmmədov, .“Kimya terminləri lüğəti” (ingilis, Azərbaycan, rus və türk dillərində dərs vəsaiti) Bakı, 2014-cü il

21. A.Məmmədov, “Azərbaycan Respublikası Dövlət rəmzləri, tarixi günlər və bayramlar”. Bakı, 2000-2010 -cu illərdə nəşr edilmişdir.

22. А.А.МАМЕДОВ, М.АЛАГОЗОГЛУ, А.Т.ХУДИЕB ,,,О РАВНОВЕСНой КОНЦЕНТРАЦИИ СМЕСИ 3- МЕТИЛПЕНТЕНОВ,, ,,Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri V Beynəlxalq konfransı Materialları ,səh.410 -412,Bakı,30 aprel 02 may 2015-ci il

23.А.А.МАМЕДОВ,А.Т.ХУДИЕВ,В.К.ХАЛИЛЗАДЕ,М.АЛАГОЗОГУ,,Термогравиметрическое изучение клиноптилолита месторождени Ай-Даг Азербайджанской Республики и его модифицированных форм,, ,,GƏNC TƏDQIQATÇILARIN III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI MATERİALLARI,CİLD İ.səh.235-237.,Bakı 17-18 aprel 2015-ci il.

24.. M.Alagözoğlu,A.A. Məmmədov ,, Ekologiya fənninin tədrisi problemlərinə baxış,, ,Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri,,V Beynəlxalq konfransı,Materialları səh.492-493, Bakı 30 aprel-02 may 2015-ci il.,

25. M.Alagözoğlu, Ə.Ə.Ağayev ,A.A.Məmmədov,,Polimer kimyası fənninin tədrisində doymamış siyano və epoksisilanlar mövzusu,, ,,Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri V Beynəlxalq konfransın materialları,,səh.413-414.,30 aprel-02 may 2015-ci il,

26. A.А.МАМЕДОВ,М.АЛАГОЗОГЛУ,А.Т.ХУДИЕВ ,,ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНОГО КЛИНОПТИЛОЛИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙ-ДАГ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ,,GƏNC TƏDQIQATÇILARIN III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI MATERİALLARI,CİLD İ,SƏH.155.,BAKI-2015,17-18 APREL

27.A.A.Məmmədov, M.Alagözoğlu,Ə.Ə.Ağayev,,,Doymamışsiyano və epoksisilanlar,, ,,GƏNC TƏDQIQATÇILARIN III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI MATERİALLARI,CİLD I.səh.167-168.Bakı-17-18 aprel,2015-ci il.

28. А.А.МАМЕДОВ,М.АЛАГОЗОГЛУ,А.Т.ХУДИЕВ, "О РАВНОВЕСНОЙ КОНЕНТРАЦИИ СМЕСИ 3- МЕТИЛПЕНТЕНОВ" "GƏNC TƏDQIQATÇILARIN III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI MATERİALLARI", CİLD İ.səh,200-202,vBakı-17-18 aprel 2015-ci il

29."MIKROBIOLOGICAL REGEMEN OF WATER OF ARAX ON ALL CURRENT" SALMANOV M.A.,OZEREN A.,MAMMADOV A.A.Journal of Qafqaz University, Chemistru and Biology,v-3,num.2,2015,p.134-139.


Kitab və dərs vəsaitləriRedaktə

1."Карта Азербайджанской Республики 1918-1920 гг" Баку,1995 г.

2.M.Ə.Salmanov,,A.A.Məmmədov,Ə.H.Özərən,Ə.M.Cəfərov "Ümumi və tətbiqi ekologiyanın əsasları" Dərs vəsaiti,Bakı-2016-cı il,Tuna.,342 səh. 22.

3.Məmmədov A.A., .“Kimya terminləri lüğəti” (ingilis, Azərbaycan, rus və türk dillərində dərs vəsaiti) Bakı, 2008,2014-cü il,

4.Məmmədov A.A., “Azərbaycan Respublikası Dövlət rəmzləri, tarixi günlər və bayramlar”. Bakı, 2000-2010 -cu illərdə nəşr edilmişdir