ABŞ ədəbiyyatı

ABŞ ədəbiyyatı (ing. literature of United States America) — ABŞ-də ədəbiyyat.

Bu mövzu ilə bağlı Kateqoriya
ABŞ mədəniyyəti

Amerika mədəniyyəti
ƏdəbiyyatDil
Təsviri incəsənətKinemotoqrafiyaTeleviziya
MətbəxTəhsilDinFəlsəfə
MusiqiBayramlarElmTəhsil

XVIII əsr və XIX əsrin əvvəllərində Amerika incəsənəti və ədəbiyyatı öz mənşəyini böyük hissəsini Avropadan aldı. Nataniel Hotorn, Edqar Allan PoHenri Devid Toro kimi yazıçılar XIX əsrin ortalarına qədər səciyyəvi Amerikan ədəbi növünü yaratdılar. Mark Tven və şair Volt Vitmen əsrin ikinci yarısında başlıca simalar idi; həyatı boyu demək olar ki, heç tanınmayan Emili Dikinson indi əsas amerikalı şair kimi tanınır.[1] German Melvillin Mobi Dik (1851-ci il), Tvenin Heklberri Finnin macəraları (1885-ci il), Frensis Skott Fitsceraldın Böyük Getsbi (1925-ci il) və Harper Linin Bülbülü öldürmək (1960-cı il) kimi milli təcrübə və xarakterin əsas aspektlərinin əsası kimi görülən işlər "Böyük Amerika romanı" adlandırıla bilər.[2] On iki ABŞ vətəndaşı Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alıb, ən sonuncusunu isə 2016-cı ildə Bob Dilan qazanıb. Vilyam Folkner, Ernest HeminqueyCon Steynbek XX əsrin ən nüfuzlu yazıçıları arasında sayılırlar.[3] ABŞ-də Vestern uydurmasıhardboiled cinayət uydurması kimi məşhur ədəbi janrlar inkişaf etmişdir. Con Bart, Tomas Pinçon, Giannina Braschi, David Foster WallaceDon DeLillo kimi postmodernist yazıçıların daxil olduğu bit cərəyanı yazıçıları yeni ədəbi yanaşmalar açdılar.[4]

Ədəbiyyat

redaktə

Rus dilində

redaktə
 • Традиции и мечта. Критический обзор английской и американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня. Пер. с англ. М., "Прогресс", 1970. — 424 с.
 • Американская поэзия в русских переводах. XIX–XX вв. Сост. С. Б. Джимбинов. На англ. яз с параллельным русск. текстом. М.: Радуга.- 1983.- 672 с.
 • Американский детектив. Сборник повестей писателей США. Пер. с англ. Сост. В. Л. Гопман. М. Юрид. лит. 1989 г. 384с.
 • Американский детектив. М. Лад 1992. — 384 с.
 • Антология поэзии битников. Пер. с англ. — М.: Ультра. Культура, 2004, 784 с.
 • Антология негритянской поэзии. Сост. и пер. Р. Магидов. М., 1936.
 • Балдицын П. В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской литературы. – М.: Издательство "Икар", 2004.
 • Белов С. Б. Бойня номер "X". Литература Англии и США о войне и военной идеологии. — М.: Сов. писатель, 1991. — 366 с.
 • Беляев А. А. Социальный американский роман 30-х годов и буржуазная критика. М., Высшая школа, 1969.- 96 с.
 • Бернацкая В. И. Четыре десятилетия американской драмы. 1950–1980 гг. — М.: Рудомино, 1993. — 215 с.
 • Боброва М. Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., Высшая школа, 1972.-286 с.
 • Брукс В. В. Писатель и американская жизнь: В 2 т.: Пер. с англ. / Послесл. М.Мендельсона. — М.: Прогресс, 1967–1971
 • Венедиктова Т. Д. Поэтическое искусство США: Современность и традиция. — М.:Изд-во МГУ, 1988–85с.
 • Венедиктова Т. Д. Обретение голоса. Американская национальная поэтическая традиция. — М., 1994.
 • Венедиктова Т. Д. "Разговор по-американски": дискурс торга в литературной традиции США. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. −328 с. ISBN 5-86793-236-2
 • Ван Спанкерен, К. Очерки американской литературы. Пер. с англ. Д. М. Курса. — М . : Знание, 1988–64с.
 • Ващенко А. В. Америка в споре с Америкой (Этнические литературы США) — М.: Знание, 1988–64с.
 • Гайсмар М. Американские современники: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1976. — 309 с.
 • Гиленсон, Б. А. Американская литература 30-х годов XX века. — М. : Высш. шк., 1974. -
 • Гиленсон Б. А. Социалистическая традиция в литературе США.-М., 1975.
 • Гиленсон Б. А. История литературы США: Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2003. — 704 с. ISBN 5-7695-0956-2
 • Дюшен И.,Шерешевская Н. Американская детская литература.// Зарубежная детская литература. М., 1974. С.186–248.
 • Журавлев И. К. Очерки по истории марксистской литературной критики США (1900–1956). Саратов, 1963.- 155 с.
 • Засурский Я. Н. История американской литературы: В 2 т. М, 1971.
 • Засурский Я. Н. Американская литература XX века.- М., 1984.
 • Зверев А. М. Модернизм в литературе США, М., 1979.-318 с.
 • Зверев А. Американский роман 20–30-х годов. М., 1982.
 • Зенкевич М., Кашкин И. Поэты Америки. XX век. М., 1939.
 • Злобин Г П. По ту сторону мечты: Страницы американской литературы XX века. — М.: Худож. лит., 1985.- 333 с.
 • История любви: Американская повесть XX века / Сост. и вступ. ст. С. Б. Белова. — М.: Моск. рабочий, 1990,- 672 с.
 • Истоки и формирование американской национальной литературы XVII–XVIII вв. / Под ред. Я. Н. Засурского . — М.: Наука, 1985. — 385 с.
 • Левидова И. М. Художественная литература США в 1961–1964 гг. Библиогр. обзор. М., 1965.-113 с.
 • Либман В. А. Американская литература в русских переводах и критике. Библиография 1776–1975. М., "Наука", 1977.-452 с.
 • Лидский Ю. Я. Очерки об американских писателях XX века. Киев, Наук. думка, 1968.-267 с.
 • Литература США. Сб. статей. Под ред. Л. Г. Андреева. М., МГУ, 1973.- 269 с.
 • Литературные связи и традиции в творчестве писателей Западной Европы и Америки XIX–XX вв.: Межвуз. сб. — Горький: [б. и.], 1990. — 96 с.
 • Мендельсон М. О. Американская сатирическая проза XX века. М., Наука, 1972.-355 с.
 • Мишина Л. А. Жанр автобиографии в истории американской литературы. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1992. — 128 с.
 • Морозова Т. Л. Образ молодого американца в литературе США (битники, Сэлинджер,Беллоу, Апдайк). М.,"Высшая школа" 1969.-95 с.
 • Мулярчик А. С. Спор идет о человеке: О литературе США второй половины XX века. — М.: Сов. писатель, 1985.- 357 с.
 • Николюкин А. Н. — Литературные связи России и США: становление лит. контактов. — М.: Наука, 1981. — 406 с., 4 л. ил.
 • Проблемы литературы США XX века. М., "Наука",1970.- 527 с.
 • Писатели США о литературе. Сб. статей. Пер. с англ. М., "Прогресс", 1974.-413 с.
 • Писатели США: Краткие творческие биографии / Сост. и общ. ред. Я. Засурского, Г. Злобина, Ю. Ковалева. М.: Радуга, 1990. — 624 с.
 • Поэзия США: Сборник. Пер.с англ. / Сост., вступ. статья, коммент. А.Зверева. М.: "Художественная литература". 1982.- 831 с.(Библиотека литературы США).
 • Оленева В. Современная американская новелла. Проблемы развития жанра. Киев, Наук. думка, 1973.- 255 с.
 • Осипова Э.Ф. Американский роман от Купера до Лондона. Очерки по истории романа США XIX века.СПб.: Нестор-История, 2014.- 204 с. ISBN 978-5-4469-0405-1
 • Основные тенденции развития современной литературы США. М.: "Наука", 1973.-398 с.
 • От Уитмена до Лоуэлла: Американские поэты в переводах Владимира Британишского. М.: Аграф, 2005–288 с.
 • Разница во времени: Сборник переводов из современной американской поэзии / Сост. Г. Г. Уланова. — Самара, 2010. — 138 с.
 • Ромм А. С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
 • Самохвалов Н. И. Американская литература XIX в.: Очерк развития критического реализма. — М.: Высш. школа, 1964. — 562 с.
 • Слышу, поет Америка. Поэты США. Составил и перевел И.Кашкин М. Издательство. Иностранной литературы. 1960. — 174с.
 • Современная американская поэзия. Антология. М.:Прогресс, 1975.- 504 с.
 • Современная американская поэзи в русских переводах. Составители А. Драгомощенко, В. Месяц. Екатеринбург. Уральское отделение РАН. 1996. 306 стр.
 • Современная американская поэзия: Антология / Сост. Эйприл Линднер. — М.: ОГИ, 2007. — 504 с.
 • Современное литературоведение США. Споры об американской литературе. М., Наука,1969.-352 с.
 • Сохряков Ю. И. — Русская классика в литературном процессе США XX века. — М.: Высш. шк., 1988. — 109, [2] с.
 • Староверова Е. В. Американская литература. Саратов, "Лицей", 2005. 220 с.
 • Старцев А. И. От Уитмена от Хемингуэя. — 2-е изд., доп. — М.: Сов. писатель, 1981. — 373 с.
 • Стеценко Е. А. Судьбы Америки в современном романе США. — М.: Наследие, 1994. — 237с.
 • Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. — М.: РШГЛИ РАН "Наследие", 2000–400с.
 • Толмачев В. М. От романтизма к романтизму. Американский роман 1920-х годов и проблема романтической культуры. М., 1997.
 • Тугушева М. П. Современная американская новелла (Некоторые черты развития). М., Высшая школа, 1972.-78 с.
 • Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе. Пер. Э. Медникова. М., Прогресс, 1967.-319 с.
 • Эстетика американского романтизма / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Н. Николюкина. — М.: Искусство, 1977. — 463 с.
 • Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. Эдгар По. Герман Мелвилл. Джон Гарднер. М., Наука, 1995.

İngilis dilində

redaktə
 • Nichol, "The American literature" (1882);
 • Knortz, "Gesch. d. Nord-Amerik-Lit." (1891);
 • Stedman and Hutchinson, "The Library of Amer. liter." (1888–1890);
 • Mathews, "An introduction to Amer. liter." (1896).
 • Habegger A. Gender, fantasy and realism in American literature. N. Y.,1982.
 • Alan Wald. Exiles from a Future Time: The Forging of the Mid-Twentieth Century Literary Left. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. xvii + 412 pages.
 • Blanck, Jacob, comp. Bibliography of American literature . New Haven, 1955–1991 . v.l-9. R016.81 B473
 • Gohdes, Clarence L. F. Bibliographical guide to the study of the literature of the U. S. A. 4th ed., rev. & enl. Durham, N. C., 1976. R016.81 G55912
 • Adelman, Irving and Dworkin, Rita. The contemporary novel; a checklist of critical literature on the British and American novel since 1945. Metuchen, N. J., 1972. R017.8 Ad33
 • Gerstenberger, Donna and Hendrick, George. The American novel; a checklist of twentieth-century criticism. Chicago, 1961–70. 2v. R016.81 G3251
 • Ammons, Elizabeth. Conflicting Stories: American Women Writers at the Turn into the Twentieth Century. New York: Oxford Press, 1991
 • Covici, Pascal, Jr. Humor and Revelation in American Literature: The Puritan Connection. Columbia: University of Missouri Press, 1997.
 • Parini, Jay, ed. The Columbia History of American Poetry. New York: Columbia University Press, 1993.
 • Wilson, Edmund. Patriotic Gore: Studies in the Literature of the American Civil War. [1962] Boston: Northeastern University Press, 1984.
 • New Immigrant Literatures in the United States: A Sourcebook to Our Multicultural Literary Heritage by Alpana Sharma Knippling (Westport, CT: Greenwood, 1996)
 • Shan Qiang He: Chinese-American Literature. In Alpana Sharma Knippling (Hrsg.): New Immigrant Literatures in the United States: A Sourcebook to Our Multicultural Literary Heritage. Greenwood Publishing Group 1996, ISBN 978-0-313-28968-2, pp. 43–62
 • High, P. An Outline of American Literature / P. High. — New York, 1995.


İstinadlar

redaktə
 1. Harold, Bloom. Emily Dickinson. Broomall, PA: Chelsea House Publishers. 1999. səh. 9. ISBN 978-0-7910-5106-1.
 2. Buell, Lawrence. "The Unkillable Dream of the Great American Novel: Moby-Dick as Test Case". American Literary History. 20 (1–2). Spring–Summer 2008: 132–155. doi:10.1093/alh/ajn005. ISSN 0896-7148. 2021-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-04-04.
 3. Edward, Quinn. A dictionary of literary and thematic terms (2nd). Facts On File. 2006. səh. 361. ISBN 978-0-8160-6243-0.David, Seed. A companion to twentieth-century United States fiction. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 2009. səh. 76. ISBN 978-1-4051-4691-3.Jeffrey, Meyers. Hemingway : A biography. New York: Da Capo Press. 1999. səh. 139. ISBN 978-0-306-80890-6.
 4. Lesher, Linda Parent. The Best Novels of the Nineties: A Reader's Guide. McFarland. 2000. səh. 109. ISBN 978-1-4766-0389-6. 2017-04-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-04-04.