Aleksandr Yebralidze

Aleksandr İosifoviç Yebralidze, (20 iyun 1955 ildə Batumi) şəhərində anadan olmuş, gürcü mənbəli Rusiya biznesmeni. OAO Talionun baş direktoru, Gürcüstan Xalqları Ümumdünya Konqresinin prezidenti.

Bioqrafiya

redaktə

1955 ildə Batumi şəhərində anadan olmuşdu. Anasõ riyaziyyat mŸəllimi, atasõ isə rus dili, ədəbiyyat və tarix mŸəllimidir. Uşag illərindən başlayaraq idman ilə – boks və ştanq ilə məşğul olmuşdu. 1971 ildə orta məktəbini qurtararaq Rusiyaya kšmŸşdŸ.

Onun əsas təhsili tarixdir. Bu təhsili A.İ. Gertsen adõna Rusiya dšvlət pedagoji universitetində almõşdõ. İkinci təhsili hŸquqşŸnaslõqdõr, onu Sankt-Peterburq hŸquq akademiyasõnda almõşdõ.

1992 ildə indi OAO ýTalioný adlanan OAO ýTsentr qumanitarnoqo i delovoqo sotrudniestvaý təsis etmişdir, indiyədək onun baş direktorudur. Bu şirkət developer, restoran, turizm və nəşriyyat biznes ilə məşğuldur. A.İ. Yebralidze Sankt-Peterburq tarixi mərkəzində binalarõnõ, o cŸmlədən Yeliseyevlərin evini və Şeremetyevin sarayõnõ, yenidən qurmaq və bərpa etmək bir neə proyektlərini uğurlu reallaşdõrmõşdõr. İndi o Osterman-Tolstoy sarayõ yenidən qurmada fəaldõr. Yenidən qurulan bŸtŸn binalarõ šz tarixi memarlõq Ÿslubunu və interyerlərini saxlamõşdõr. Tver vilayətinin Torjok şəhərində LVL-panelləri istehsal edən yeniliki ağac emalõ mŸəssisənin əsasõ qoymuşdur.

ýAleksandr Nevskiyý †mumrusiya tarixi və ədəbi mŸkafatõnõn mŸəssisidir, Sankt-Petrburq mərkəzində Pyotr Baqrationa abidə quraşdõrmasõna təşəbbŸsŸsŸ və sponsorudur.

Evlidir, iki qõzõ və Ÿ qõz nəvəsi var.

Siyasi fəaliyyəti

redaktə

2009 il fevral ayında Aleksandr Yebralidze GŸrcŸstan Xalglarõ †mŸmdŸnya Kongresinin əsasõnõ qoymuşdu. Onun rəsmi mŸraciətində GŸrcŸstanõ bšhran vəziyyətindən õxartmaq və stabil demokratik inkişaf yoluna yšnəltmək məqsədi elan edilir.[1] kongres üzvləri M. Saakaşvilinin GŸrcŸstan prezidenti vəzifəsində fəaliyyətinə tənqidi rəylərini ifadə etmişdilər. Onlar Rusiya ilə dostlu əlaqələri bərpa etməsi təklif etmişdilər. İA Regnum ŸŸn onlayn konfransõnda Yebralidze dedi ki, Abxaziya və Cənub Osetiyasõnõn mŸstəqilliyi haqqõnda Rusiyanõn mšvqeyini başa dŸşŸr, ancaq ona tərəfdar deyil.[2]

14 may 2009 ildə o, Soçidə tutulmuş GŸrcŸstan xalglarõnõn beynəlxalq konfransõnda GŸrcŸstan prezidentinin vəzifəsi ŸŸn mŸbarizəsində iştirak etmək šz istəyini bildirmişdir.[3]

3 iyun 2009 ildə Radio Svobodanın ˝Qonaqların vaxtı˝ proqramında GXBK prezidenti Aleksandr Yebralidze Rusiya və Gürcüstan xalqları arasında mehriban qonşuluq əlaqələrinin əhəmiyyəti qeyd etmişdir.[4]

14 iyun tarixində ˝Versiya˝ qəzetində A.İ. Yebralidze ilə intervü dərc edilmişdir. O, xəbər verdi: ˝Gürcüstan dövlətinin prezidenti seçiləndən sonra birinci növbədə mən vətənimizin ərazi bŸtšvlŸyŸ bərpa etməklə məşğul olacayam. Ərazi bŸtšvlŸyŸ bərpa edilməsə – Abxaziya və Samaablo qaytarõlmasa – GŸrcŸstanõ fəlakət gšzləyir.[5]

Gürcüstan vətəndaşlığı gəbul edərək öz tarixi vətənində fəal surətdə siyasətlə məşğul olmaq, o cŸmlədən GŸrcŸstanda gəzeti nəşr etmək və radiostansiya və televiziyanõ amaq planlaşdõrõr.

İşarələr

redaktə