Altışüalı mərcanlar

Altışüalı mərcanlar (Hexcocoralla) - müasir və fossil altışüalı mərcanlar tək və kolonial formalarla təmsil olunmuşlar. Monomorf olub, eyni tipli poliplərdən ibarətdir. Polipin ağız dəliyi ətrafında çoxsaylı qollar (barmaqlar), qastral boşluqda isə radial qırışlar (mezenteriya) yerləşir; hər ikisinin sayı altıya tam bölünən ədəddir. Altışüalı mərcanlar çoxu karbonat skeletlidir (kalsit və ya araqonit) Lakin skeletsiz formalar (müasir aktinilər və ya anemonlar) da məlumdur. Skeletli altışüalı mərcanlar Scleractinia dəstəsinə ayrılır. Bu dəstə həm də Madreporaria adlanır. Skleraktiniya korallitləri tək formalar şəklində rast gəlir və ya massiv koloniyalar (massiv - budaqlı və kol tipli) qurumlar əmələ gətirir. Müasir skleraktinilər normal duzlu hövzələrdə 6000 m-dək dərinliklərdə rast gəlir. Lakin onlar tropiksubtropiklərdə sublitoralın üst hissəsində daha rəngarəng və çoxsaylıdır. Rif quran skleraktinilər üçün təkhüceyrəli dinofit yosunlarla (zooksantella) sinbioz səciyyəvidir. Üst trias - müasir. Skleraktinlər mezokaynozoyun və müasir dəniz hövzələrinin rifquran mərcanları olub mezozoyun, xüsusən yuratəbaşirin biostratiqrafiyasıpaleocoğrafiyası üçün əhəmiyyətlidir.

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.