Amplituda (lat. amplitudo- qiymət, meyillənmə, A(yaxud xm) hərfi ilə işarə olunur) — yırğalanmadalğavari hərəkətdə dəyişən kəmiyyətin qiymətinin orta qiymətdən maksimal sürüşməsi və ya dəyişməsidir. Təyin olunan fiziki parametrin vahidi ilə üst-üstə düşən müsbət skalyar kəmiyyətdir.

Sinusförmige Wechselspannung:
1 = Amplituda,
2 = Zirvə-Dib-qiyməti,
3 = Effektiv qiymət,
4 = Period

Təsnifatı redaktə

Əgər amplitudanın qiyməti zamandan və fəzada vəziyyətdən asılı deyiləs, onda ona sabit amplituda deyilir.

Amplitudanın aşağıdakı növləri vardır:

  • Zirvə amplitudası- bu simmetrik periodik dalğaların (sinusoid, düzbucaqlı və ya mişar tipli) verimiş orta qiymətdən meyillnməsidir;
  • Zirvə-zirvə amplitudası, bu müsbt və mənfi zirvələr arasındakı meyillənmədir,
  • Orta kvadratik amplituda- bu qrafikin asimmetrik dalğaların üfüqi oxundan zamandana sılı olaraq meyillənməsinin kvadratının köküdür (peroidik impulsların bir istiqamətdə, mürəkkəb dalğalar.

Mənbə redaktə

  • Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся втузов. Издание седьмое, стереотипное.Москва: Гостехиздат, 1957.