Arif Kabı oğlu Orucov (d. 15 sentyabr 1961, Dilican ş.) — Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi. [1]

Arif Orucov
Arif Kabı oğlu Orucov
Arif Orucov.jpg
Doğum tarixi (59 yaş)
Doğum yeri Dilican ş.
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
İxtisası Fizika fakültəsi
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

HəyatıRedaktə

 • 1961-cı ilsentyabırın 15-də Dilican şəhərində anadan olmuş;
 • 1969-1978-cü illərdə İcevan rayonunda Polad kənd orta məkətəbində oxumuş;
 • 1979-1981 illərdə hərbi xidmətdə olmuş;
 • 1981-1987-ci illərdə BDU-nun Fizika fakültəsində təhsil almış;
 • 1982-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var. [1]

Əmək fəaliyyətiRedaktə

Bakı Dövlət Universitetində Apardığı dərslər: Ümumi fizika kursu, elektromaqnetizm. 35 elmi məqalənin müəllifidir. [1]

Tədqiqat sahəsiRedaktə

Qrafit monotəbəqəsi ilə örtülmüş bəzi keçid və nadir metalların səthi nə yad atomları nadsorbsiyası zamanı səth–həcm sərhəddində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin tədqiqi.[1]

ƏsərləriRedaktə

 • Оруджов А.К., Рагимов Р. Ш. Внедрение атомов углерода в рений и получение графитой пленки на поверхности рения. Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı, SDU, 2018, s. 110-112
 • Оруджов А.К., Гюлахмедов О.Г. Диффузия атомов углерода в рений и получение графитой. Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Tələbələrin Elmi-Texniki Konfransı, 30 Aprel - 2 May, Bakı. s.124-126
 • Оруджов А.К., Гусейнли У.Р. Методика введение понятия электрического заряда. Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astronomiya problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, Bakı, 2018, s.300-304
 • Orucov A.K., Musayeva A.Q. Fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyaları. Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və Astronomiya problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, Bakı, 2018. s.304-306
 • Оруджов А.К., Гусейнова С.Ф. Обратная диффузия калия из насыщенного калием рения. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 60-61
 • Orucov A.K., Davudova N.F. Fakültativ məşğələlərdə şagirdlərin tədrisinin formaları. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 66-68
 • Orucov A.K., Sultanova M.B. İdrak prosesi və problemli təlim. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 71-72
 • Orucov A.K., Abbasova N.E. Şagirdlərin ev təcrübələri və müşahidələrinin prinsipi. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 72-74
 • Orucov A.K., Məmmədzadə A.C. Fizikadan ekskursiyaların təşkili və aparılma metodikası. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 74-76
 • Orucov A.K., Sadıxlı R.F. Atmosferə buraxılan zərərli qazların ionlaşma yolu ilə zərərsizləşdirilməsi. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 96-97
 • Orucov A. K., Abbasova L.R. Tədqiqatçılıq metodu şagirdlərin müstəqilliyinin əsası kimi. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 107-109
 • Orucov A.K., Tahirova S.A. Molibdenin səthinə adsorbsiya edən barium atomlarının səth konsentrasiyasının, dipol momentinin və Riçardson sabitinin təyini. “Mənim elmdə ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 98-100
 • Оруджов А.К., Гусейнли У.Р. Электрический заряд и электрическое поле. “Mənim elmdə

ilk addımlarım” adlı III elmi konfrans, Bakı, 2018, s. 103-105

 • Orujov A. K., Rahimzada S.Q. Application Of Diffusion Of Cesium Atoms On Rhenium (10 0)-C Coated By Graphite Monolayer To Radiation Technologies. 11-я Международная конференция «Ядерная и радиационная физика» 12-15 сентября 2017г. Алматы, Казахстан
 • Orujov A. K., Ismailova R.N. The Process of Dispersing Bismuth Atoms into Iridium via an
 • Intermediate Monolayer of Graphite. International Conference Modern Trends in Physics 20–22
 • April 2017, Baku State University, s.98-998
 • Orucov A. K., Abbasova L.R., Hüseynzadə Ü.V. Məktəb fizika nümayiş təcrübələrini metodikası və texnikası. 22 dekabr 2016-cı il. BDU. Fizikanın aktual problemləri VIII respublika elmi konfransının materialları s.259-262
 • Orujov A. K., Rahimzada S.Q. Aliyeva A. M. Determining the diffusion coefficient of cesium
 • atoms and the mobility of ions on graphite monolayers into rhenium (10 0)-C. 22 dekabr 2016- cı il. BDU. Fizikanın aktual problemləri VIII respublika elmi konfransının materialları.s.134-137.
 • Orucov A.K., Mirzəyeva F.H. Fizikaya marağın artırılmasının effektiv üsulları. 22 dekabr 2016- cı il. BDU. Fizikanın aktual problemləri VIII respublika elmi konfransının materialları.s.267-271.
 • A.K. Orujov, I.M. Aliyev. The process of dispersing bismuth atoms into iridium via an intermediate monolayer of graphite. Journal of Modern Physics. 2016., V.7, p.114-117.
 • Orucov A.K., Dadaşova İ.İ. Kurrikulium təlim sistemində elmi dünyagörüşünün formalaşması.
 • BDU-nun Fizika Prolemləri İnstitunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “ Optonanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” Beynəlxalq konfransın materialları 25-26 dekabr 2015 Bakı səh.592-595
 • Orucov A.K., Dadaşova İ.İ. Müasir təhsil sistemində dərin və möhkəm biliklərin formalaşdırılması. BDU-nun Fizika Prolemləri İnstitunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto-nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”
 • Beynəlxalq konfransın materialları 25-26 2015 Bakı səh.564-565 22. Orujov A.K., Aghakishiyeva P. E. Dispersing bismuth atoms into iridium via an intermediate monolayer of graphite. 17 dekabr 2015-ci il. BDU. Fizikanin aktual problemləri VIII respublika elmi konfransının materialları. S.562-564
 • Orujov A.K. Driving the Diffusion of Cesium Atoms of Graphite Monolayers on Metal Surfaces into Rhenium (1010). Journal of Modern Physics, 2014, 5, p.375-382
 • Оруджов А.К. Диффузия атомов калия в рений, покрытый двумерной графитовойпленкой. Физика металлов и металловедение,2013,том114, №1 , с.71-76
 • Orujov A.K. Introduction of carbon atoms in the rhenium and getting thick layer graphite film onthe surface of rhenium. Journal of Qafqaz University, Baku – 2012, № 34,92-98
 • Оруджов А.К., Алиев И.М., Насруллауев Н.М., Исмаилова Р.Н, Дашдамиров А.О.,
 • Рагимов Р.Ш. Получение толстослойного графитовой пленки на поверхности рения.Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Fizikanın aktual problemləri» respublika elmi konfransı, 6 dekabr 2013-cü il. “Müəllim” nəşriyyatı.s.75-77
 • Orucov A.K. Orta məktəbdə fizikanın öyrənilməsi metodikası. Bakı 2012. Ləman nəşriyyatı.s.125
 • Оруджов А.К. Диффузия атомов индия в иридий через промежуточный монослой графита. Физика металлов и металловедение, 2012, том113, №8 , с.813-815.
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.O. Oпределение диффузионный длины атомов цезия в рение покрытой двумерной графитовой пленкой. 2012-ci il 26 noyabr “Fizikanın aktual problemləri” VII Respublika elmi konfransı
 • Оруджов А.К.. Стимулирование диффузии атомов бария в иридий монослойной пленкой графита на поверхности метала. Journal of Qafqaz University, Baku – 2011, № 32, стр. 40-44.
 • Оруджов А.К.. Модификация физических свойств иридия с поверхностной монослойной графитовой пленкой вследствие интенсивной диффузии атомов калия. Физика Металлов И Металловедение, 2011, Том 111, № 6, С. 626–627
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.О., Елчиева А.К. Диффузия самария в иридий из падающего потока атомов самария на иридий, покрытый монослоем графита. Физикаметаллов и металловедение, 2010, том 109, № 4, с. 1–3
 • Orujov A.K., Nasrullayev N.M., Dashdemirov A.O. The determination of the optimal degree of covering of Ba atoms on grapheme on Mo (100). 2010, 28th EUROPAN CONFERENCE ON
 • SURFACE SCIENCE.Poster:CAR-02.
 • Оруджов А.К., Дашдемиров A.O., Насруллаев Н.М., Алиев И.М. Рений как эффективныйисточник ионов и атомов. Fizikanın aktual problemləri IV Respublika Elmi Konfransı. Bakı. 20 noyabr 2010.s. 76
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.О. Эмисионные параметры поверхности поликристаллического рения. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летиюБакинского Государственного Университета. 2009,с.212.
 • Оруджов А.К.. Адсорбция и десорбция атомов самария на поверхности иридия и иридия, покрытого монослоем графита. Журнал “ Физика металлов и металловедениe ”. Екатeринбург, 2009, том 109, вып.1, с.58-62
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.К., Елчиева А.К. Исследование адсорбции и десорбции атомов самария на поверхности иридия. Desorption of diffused Samarium from Iridium with monolaer of graphite. Росия Микроэлектроника, 2009, т.38, №2, с.143-147
 • Orujov A.K., Nasrullayev N.M., Dashdamirov A.O. Desorption of diffused Samarium from Iridium with monolayer of graphite. Proceding abstrakts of ECOSS-26 .We-DIF-P-047 - 2009.
 • Orujov A.K., Nasrullayev N.M., Dashdemirov A.O. Diffusion of Samarium in Iridium from falling stream of atoms of samarium on iridium covered with monolayer of graphite. 25th European Conference on Surface Science (ECOSS 25) Liverpool, July 27- August 1, 2008
 • Оруджов А.К., Елчиева А. К., Дашдемиров А.О. Диффузия атомов Ва в Ir(111) при экспозиции Ir-C потоком атомов бария. 2007 Бакы, 8-9 нойабр «Еколоэийа: тябият вя ъямиййят проблемляри» Бейналхалг Елми конфранс.
 • Оруджов А.К. Термоэмиссионные cвойства пленочной системы Мо(100)-Ba. Физиканын мüасир проблемляри Ы Республика конфрансы 2007 6-8 dekabr.
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.О., Елчиева А.К. Адсорбция и начальные стадии конденсации самария на иридии, покрытом монослоем графита. Украина, Киевконференция Наноразмерные системы. НАНСИС 2007.,2 1-23 ноября 2007.С4-23.
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.О. Исследование адсорбции и десорбции атомов самария на поверхности чистого иридия Ir и с покрытием графита Ir-C. VII
 • Международная научная конференция «Химия твёрдого тела и современные микро- и наносистемы». Россия, Кисловодск, 17 -22cент.2007г.
 • Оруджов А.К., Дашдемиров А.О. Диффузия атомов Na в Ir при облучении Ir-C потоком атомов Na. VII Международная научная конференция «Химия твёрдого тела и современные микро- и наносистемы». Россия, Кисловодск, 17 -22cент.2007г. стр.95-96
 • Orujov A.K., Nasrullayuev S.N., Nasrullayuev M. N., Dashdemirov A.O. Co adsorption of palladium atoms and KI molecules on a monolayer of carbon on Ir(111). 24th European Conference on Surface Science (ECOSS 24) Paris, September 3-9, 2006
 • Orujov A.K., Muradov M.B., Darvistion N.H., Eyvazova G.M., Binnatova L.A., Bagirov A.N. Optical properties Nanoparticles of Cdsç Formed in Polymeric Matrix by Means of Silar. İnternational Congres of Nanotecnology 2006, Oktober 30-november 2. Nica
 • Оруджов А.К. Влияние концентраций растворов на оптические свойства наночастиц CdS, сформированных в объеме полимерной матрицы. Russian, Nanotexnika,2006, №2. p.56-58
 • Orujov A.K. Effect of potassium atom diffusion to iridium on its electrical, optical and emission properties. Russian, Nanotexnika 2006, №3, с.72-73
 • Оруджов А.К. Электрические и оптические свойства системы Re(1010)-C. Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2005.№3,с.56-62
 • Оруджов А.К. Диссоциация молекул NaCl на поверхности рения и рения с углеродным покрытем. Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2005, №4, с.36-40
 • Оруджов А.К. Определение энергии активации растворения и выделения атомов In, Sm и Ba для иридия. 2004 International Conference “Fizika-2005,” 7-9 June №46, p. 183- 185, Baku, Azerbaijan
 • Оруджов А.К.. Исследование стабилности графитового монослоя на поверхности Ir (III). Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2003 №3, с.158-163
 • Оруджов А.К., Нуруллаев Ю.Г., Дашдамиров А.О. Поверхностная ионизация молекул КJ на Ir(111) и Ir(111)-C. Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2002, №1. с.26-31
 • Оруджов А.К.. Определение работы выхода рекристаллизованной молибденовой ленты. Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2001, №4, с.44-48
 • Оруджов А.К., Дашдамиров А.О. Определение дипольного момента и поляризуемости атомов Ва на грани (111) иридия. Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2000, №3, с.63-69
 • Оруджов А.К. Об эмиссионных параметрах металл-пленочных систем. Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 2000, №2, с.10-13
 • Оруджов А.К., Панахов М.М., Агасиев А.А., Насруллаев Н.М., Абдуллаев Т.Ш. Обменные реакции на поверхности монослоя графита на Re (1010). Вестник БГУ, серия физ.мат.наук.2000, №1, с.17-23
 • Orucov A.K., Daşdəmirov А.О., Sadulova S.S Ir(111) və Ir(111)-C üzərində КJ
 • molekullarının dissosasiyası. Fizikanın aktual problemləri 1 resp. Konfransı, 5-6 fevral 1999, Bakı s.99
 • Orujov A.K., Йусифов Ф.K. Study of emission parameters of Ir(111)-Ba film system. Turkish Journal of Physics 1998, v.22, p.1012-1013
 • Orujov A.K. Determination of dipole momentum and polarization of Ba atoms, adsorbed iridium (111) face. Twelfth International Conference on Ternary and Multinary Compounds, march 13 17, 2000, Taiwan, p.1.64
 • Оруджов А.К.. Изучение начальной стадии образования двумерных островков графита на Ir(111). Вестник БГУ, серия физ-мат.наук, 1998, №2, с.86-92
 • Оруджов А.К., Юсифов Ф.Г., Дашдамиров А.О., Бакиров Х.А. Изучение эмиссионных параметров однородных по работе выхода металл-пленочных систем. Респ.научная конф."Физика 93", часть II, Баку, 1993, с.102
 • Оруджов А.К., Дашдамиров А.О., Бакиров Х.А. Определение оптимальной степени покрытия атомов Ba на грани (111) иридия. Респ.научная конф."Физика 93",часть II, Баку, 1993, с.100
 • Оруджов А.К.. Исследование монослоя графита на грани (111) иридия. Аспирантларын вя эянъ тядгигатчыларын елми конф. Бакы, 15-16 май 1995
 • Orucov A.K., Yuсифов Ф.Г., Дашдямиров А.О., Бякиров Х.Я. Qrafit monolayı ilə örtülmüş metala qələvi atomların supereffektiv diffuziyası və İr (111) sm sisteminin emissiya xassələri. M.Ə. Rəsulzadə adına BDU-nun 75 illik yubilyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 1994
 • Оруджов А.К., Юсифов Ф.К. Изучение образования островков бария на иридий с монослойным покрытием углерода. Тезисы докладов V респ.научной конф. по физике, 22-24 октября 1992, с.91
 • Orujov A. K., Yusifov F.K., Dashdemirov A.O. The study of the formation of monolayer coating of Ba atoms on Ir(111) face of iridium. Satellite conference of the XXX annual meeting of the European high pressure research group, Baku, October 12-14, 1992
 • Оруджов А.К., Юсифов Ф.Г., Дашдамиров А.О. О работе выхода и постоянной Ричардсона пленочной системы Ir(111)-Pd, Ir(111)-C, Ir(111)-Ba. Вестник БГУ, серия физ.-мат. Наук, 1992, №1, с. 5-10[2]

KitablarıRedaktə

 • A.K. Orucov. Orta məktəbdə fizikanın öyrənilməsi metodikası. "Ləman Nəşriyyat Poiqrafiya" MMC. Bakı 2012.s. 126. [1]

İstinadlarRedaktə