Bəni Qureyzə qətliamı

Bəni Qureyzə Mədinədə yaşayan yəhudi qəbilələrindən biri idi.

Musəlmanlar tərəfindən muhasirəyə alındılar və Məhəmməd onları islama dəvət etdi. Bəni Qureyzə qəbiləsi İslama keçməyi qəbul etmədi və tərəflər arasında döyüş başladı. 1 ay davam edən mühasirədən sonra Bəni Qureyzə qəbiləsi təslim oldu. Müsəlmanlar Bəni Qureyzə qəbiləsinin kişilərini öldürüb, qadın və uşaqlarını əsir alıb mallarını müsəlmanların aralarıında bölüşdürmək qərarı aldılar. Peyğəmbər Məhəmmədin payına Reyhanə bint Zeyd adlı qadın düşdü. (Dəyanət İslam Ensiklopediyası. 26-cı cild , səhifə 432)

Məhəmməd Mədinədə xəndəklər qazdırdı və sayları 600-dən çox olan Bəni Qureyzəli kişilər gətirilərək bu xəndəklərdə başları kəsilərək öldürüldülər. (Təbəri 2ci cild səhifə 500)