Blok strukturuproqramlaşdırmada: proqramın bloklar adlanan və vahid elementlər kimi baxılan deyimlərin qrupları şəklində təşkil olunması qaydasıdır. Blok strukturuna bir çox proqramlaşdırma dilləri, o cümlədən C, Pascal və Ada malikdir. Blok, proqramın (kodun) mötərizəyə və ya başqa məhdudlaşdırıcılara alınmış ({ və }, yaxud BEGIN və END) və vahid deyim kimi şərh edilən hissəsidir. Məsələn, C dilində hər bir funksiya ayrıca blokdur. Blok strukturu blok daxilində elan olunmuş sabit kəmiyyətlərin, verilənlər tiplərinin və dəyişənlərin təsvir sahəsini həmin blokla məhdudlaşdırmağa imkan verir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.