thumb|right|100px|Polad burğusu: Təpə bucağı 118°, Tilin mailliyi 27° Burğulamametalların və süni materialların deşilməsində tətbiq olunan texnoloji əməliyyat növüdür. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün tətbiq olunan alətə burğu deyilir. Burğu çevrəvi deşiklərin tam materialda açılması üçün tətbiq olunur.

Soldan sağa: 8 mm- Ağac, metal və beton, həmçinin mərkəzləyci burğular

Burğulama prosesində kəsmə iki hərəkətin cəmi nəticəsində yaranır:

  • fırlanma - burğu və hissə, hər ikisi fırlanır,
  • uzununa hərəkət - oxboyu veriş.

Burğulama həm də artıq açılmış deşiklərin böyüdülməsi üçün də tətbiq olunur.

Konstruksiyasına görə aşağıdakı növləri vardır:

  • spiralvari,
  • lələkli,
  • dərinlik burğuları,
  • mərkəzləyici,
  • burğulama başlıqları,
  • üzükformalı.

Ən geniş yayılmış növü spiralvari burğudur. O müxtəlif həndəsi formalı deşiklərin hazırlanması üçün tətbiq olunur. Adətən tezkəsən alət poladından və ya da bərk xəlitədən hazırlanır. Burğuların ölçüləri normativləşdirilib. Onlar tətbiq sahələrindən asılı olaraq müxtəlif dəqiqliyə malik olurlar.

Spiralvari burğuların tilləri konus formasında olur. Təpə bucağı tezkəsən alət poladından olduqda 118°, bərk xəlitədən isə 135°-dir. Bu həndəsə metalların deşilməsi üçün nəzərdə tutulsa da onlarla başqa materialları da deşmək olur. Tillərin mailliyi isə təxminən 30° həddində hazırlanır. Bu emal zamanı yonqarın asan kəsilməsini və nəql edilməsini asanlaşdırır.