Cümlənin baş üzvləri

Cümlənin baş üzvləri — cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir, fikir predmetini, onun hərəkət və əlamətini bildirir. Cümlənin mübtədaxəbər olmaqla iki baş üzvü var.