Cümlənin baş üzvləri

Cümlənin baş üzvləri — cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir, fikir predmetini, onun hərəkət və əlamətini bildirir.

Cümlənin iki baş üzvü var: Mübtədaxəbər.

Baş üzvlər ikinci dərəcəli üzvlər olmadan da cümlədə işlənə bilir və belə cümlə müxtəsər cümlə adlanır.Məsələn:Anar dünən maraqlı filmə baxdı. Mübtəda-Anar xəbər-baxdı.