Dolomitləşmə

Dolomitləşmə - süxurların ilkin tərkibinin dolomitlə əvəz olunması, habelə kaverna, çat və boşluqların dolomitlə zənginləşmə prosesidir. Dolomitləşmə  ən çox karbonatlı qatlarda inkişaf etmişdir. Dolomitləşməyə  daha çox əhəngdaşları məruz qalır. Bu zaman kalsit tam və ya qismən dolomitlə əvəz oluna bilər. Əhəngdaşlarının dolomitləşmə  litogenezin müxtəlif mərhələlərində - diagenezdən başlayaraq hipergenezə qə­dər baş verə bilər. Metasomatik dolomitləşmə orta və aşağı temperaturlu hidrotermal mənşəli yataqlarda qurğuşun, sink-qurğuşun, siderit, maqnetit, barıt, maqnezit, flüorit, civə filizlərini müşayiət edir və bu faydalı qızıntıların axtarış əlamətlərindən biridir.

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.