Ekoloji fəlakət

Ekoloji fəlakət (Ecological Catastrophe) – geniş ərazilərdə təbii mühitin təbii və antropogen dağıdıcı təsirləri nəticəsində baş verən və böyük ekoloji zərərlə müşayiət edilən hədsiz əlverişsiz şəraiti[1]

Ekoloji təhlükəsizlik-insanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarının,ətraf mühitin ona antropogen və təbii təsirlər nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorunmasının təmin edilməsi

Ekoloji təhlükə-insanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarına,ətraf mühitin ona antropogen və təbii təsirlər nəticəsində təhlükə yaradan vəziyyət

Təhlükəli ekoloji vəziyyət-antropogen və təbii təsirlər,o cümlədən fəlakət və qəzalar nəticəsində ətraf mühitin dağılma təhlükəsi ilə və ya vəziyyətində mənfi dəyişikliklərlə səciyyələnən və bu səbəbdən insanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarına təhlükə yaradan vəziyyət

Fövqəladə ekoloji vəziyyət-insanların həyat və sağlamlığının,habelə ətraf mühitin qorunması məqsədilə zəruri təcili tədbirlərin həyata keçirilməsinitələb edən təhlükəli ekoloji vəziyyət

Ekoloji fəlakət-insanların həyatı və fəaliyyəti şəraitində sahəsində və ətraf mühitdə dönməz dəyişikliklərlə səciyyələnən fövqəladə ekoloji vəziyyət

Ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi-təhlükəli ekoloji vəziyyətlərin yaranması və inkişafının qarşısının alınması,habelə onların nəticələrinin,o cümlədən gələcəkdə təsir göstərə biləcək nəticələrin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər sistemi

Ekoloji təhlükənin subyekti-fəaliyyəti təhlükəli ekoloji vəziyyət yarada bilən hər hansı müəssisə,idarə,təşkilat,habelə fiziki şəxs

MənbəRedaktə

  1. Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ekoloqların məlumat kitabı. "Elm" nəşriyyatı. Bakı: 2003. 516 s.