Ekspropriasiya — sosial-tarixi mənada bir sinif tərəfindən başqa bir sinfin mülkiyyətinin icbari, zorakılıq yolu ilə qəsb edilməsidir. Termin daha çox marksist siyasi-iqtisadında işlənir.