Elektrik keçiriciliyi


Elektrik keçiriciliyi - kənar elektrik sahənin təsirindən maddələrin (süxurlar, minerallar) elektrik yüklərini ötürmə xassəsi. Xüsusi elektrik keçiriciliyi - xüsusi elektrik müqavimətinə əks kəmiyyətdir; ölçü vahidi Mom/sm. Elektrik cərəyanı yaradan yuklərin təbiətinə görə üç növ elektrik keçiriciliyi ayrılır: elektron (xalis elektron, dəlikli və qarışıq); ion (kation, anion, qarışıq) və qarışıq. Elektron elektrik keçiriciliyi əksər filiz minerallarının metalları (xalis elektron elektrik keçiriciliyi), həmçinin əksər silikatlar və metal oksidləri (dəlikli elektrik keçiriciliyi) üçün səciyyəvidir. İon elektrik keçiriciliyi elektrolitlərdə, onların sulu məhlullarında, təbii, xüsusən minerallaşmış sularda və ion kristallarda (məsələn, qələvi-haloid) müşahidə edilir. Süxurlar üçün ion və qarışıq elektrik keçiriciliyi səciyyəvidir. Elektrik keçiriciliyi görə keçirici, yarımkeçirici və dielektriklər ayrılır.

Elektrik keçiriciliyi
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.