Elektron kitab

  • Elektron kitab (sənəd) — hər-hansı mövzuda yazılmış kitabın elektron formasıdır. Elektron kitab edektron nəşrin bir qoludur.
  • Elektron kitab (qurğu) — elektron kitabların saxlanması və oxunması üçün istifadə olunan aparat vasitəsidir.
  • Elektron kitabxana — informasiya cəmiyyətinin baza prinsiplərinə: informasiyanın əmtəəyə çevrilməsi, informasiya bazarının formalaşması, cəmiyyət üzvlərinin peşə və təhsil hazırlığının yüksəlməsinə, qlobal informasiya mühitinin yaranmasına xidmət edir.