Element-indikatorlar - filiz kütlələrinin və yataqlarının olmasını göstərən elementlər. Element-indikatorlar bir neçə qrupa bölünür: 1) filizləşmə mərhələsində qiymətli sənaye metalları ilə birgə ayrılan (birbaşa element-indikatorlar), həmçinin filizləşmə mərhələsindən əvvəl, yaxud sonrakı mərhələdə ayrılan (dolayı element-indikatorlar) elementlər; 2) radioaktiv parçalanma məhsullarının elementləri; 3) filiz əmələgəlmənin fiziki-kimyəvi şəraitindən və vaxtından asılı olaraq nisbətləri dəyişə bilən elementlərin izotopları. Bəzi filiz tipləri üçün element-indikatorlar aşağıdakılardır: uran yataqları üçün: Mo,Pb, As, Cu, Ra, Rn, Pb206; polimetallik - Hg, As; qızıl filizi - As, Ag, Cu, Pb, Zn; nadir metallar - U, Th, TR və b.

Element-indikatorlar
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.