Elementlərin geokimyəvi təsnifatı


Elementlərin geokimyəvi təsnifatı - məqsəddən asılı olaraq elementlərin qruplaşdırılması bir çox prinsipə əsaslanır. Vaşinqton, Vernadski, Qoldşmidt, Fersman və Zavaritskinin təsnifatları daha geniş yayılmışdır. Geokimyəvi proseslərdə elementlərin roluna görə Vernadski onları 6 qrupa ayırır: nəcib qazlar (5 element), nəcib metallar (7 element), Yer qabığının əsas kütləsinin 99,7% təşkil edən tsiklik elementlər (44), səpinti (11), kəskin radioaktiv (7), nadir torpaq elementlər (15). Qoldşmidt, Mayer həcmlərin mol əyrisinə görə elementləri 4 qrupa ayırır: atmofil (qazlar), litofil (süxur əmələgətirən), xalkofil (əsasən sulfid əmələgətirən), siderofil elementlər (ən tipik metallar). Başqa əsaslara istinad edən təsnifatlar da təklif olunmuşdur (Berq, Lebedev və b.).

Elementlərin geokimyəvi təsnifatı
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.