Ellada Hüseynova

Ellada Ağaməlik qızı Hüseynova (9 noyabr 1958) — AMEA Zoologiya İnstitutunun dosenti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Ellada Hüseynova
Ellada Ağaməlik qızı Hüseynova
Ellada Hüseynova.jpg
Doğum tarixi (62 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, entomologiya
Elmi dərəcəsi biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsi

HəyatıRedaktə

Ellada Ağaməlik qızı Hüseynova 9 noyabr 1958-ci ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1976-ci ildə Bakı şəhərin 6 nömrəli orta məktəbi, 1986-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1983-cu ildən Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunda əvvəl preparator, 1986-ci ildə BDU-nin biologiya fakultəsini bitirdikdən sonra laborant, 1987-ci ildə kiçik elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1989-cu ilin martından iyunadək M.V.Lomonosov adına MDU-nun biologiya fakultəsinin nəzdindəki QİYŞ üzvləri ölkələrinin mütəxəssislərinin ixtisasartırma Mərkəzində “Hüceyrə mühəndisliyi” sanaye entomologiyası fənni üzrə “Entomologiya sahəsində müasir üsulların mənimsənilməsi” mövzusu üzrə dinləyici olmuşdur. 1997-ci ildə “Pambıq sovkasının mühüm parazitoidlərinin sahibin say dəyişkənliyinə qarşı davranış reaksiyaları, onların səmərəliliyinin miqdarı cəhətdən qiymətləndirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir və biologiya elmləri namizədi adına layiq görülmüşdir. Pambıq və tərəvəz bitkilərinə pambıq sovkasından bioloji üsulla mühafizəsində parazitoidlərin daha məhsuldar istifadəsi üçün onların səmərililiyinə dəqiq qiymət vermək tələb olunur. 1999-cu ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilmiş və hal-hazırda bu vəzifədə çalışır. 2012-ci ildə dosent elmi adı almışdır. Hal-hazırda “Azərbaycanın Buprestidae fəsiləsinə aid təsərrüfat əhəmiyyətli böcəklərin bioekologiyası və populyasiların fizioloji vəziyyətinin öyrənilməsi” mövzusunda elmi tədqiqat işinin icraçısıdır.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

E.A.Hüseynova işlədiyi müddət ərzində laboratoriyada yerinə yetirilən 6 elmi-tədqiqat işinin fəal icraçısı olmuşdur.

 1. Bəzi sovkaların parazitləri olan Macrocentrus collaris Spin., Meterus rubens Nees bioekoloji xüsusiyyətləri” (1991-1995)
 2. Parazitoid-sahib sistemində qarşılıqlı münasibətlərin eksperimental tədqiqi əsasında Roqas cinsi növlərinin öyrənilməsi (1996-2000)
 3. Neftlə çirklənməyə məruz qalmış Şimal-Şərqi Azərbaycan meşələrində entomofaunanın tədqiqi (2001-2005)
 4. Azərbaycanda Coleoptera dəstəsinə aid olan Carabidae, Cerambycidae, Buprestidae fəsilələrinin ekoloji-faunistik icmalı, nadir və təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri (2006-2010)
 5. Azərbaycanın Böyük Qafqaz təbii vilayətində karabid və uzunbığ böcəklərin biomüxtəlifliyi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin müasir vəziyyəti (2011-2013).

Hal-hazırda “Lənkəran bölgəsində təsərrüfat əhəmiyyətli bəzi gızıl böcəklərin (Coleoptera, Buprestidae) bioekoloji və fizioloji xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi tədqiqat işinin icraçılarından biridir. E.A.Hüseynova Beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələşdirilmiş 5 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur: NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant, Partner-country Project «Neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri (2002-2004); (Scientific & Technological Center in Ukraine) (STCU) “Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların (tək və həlqəvi ipəksarıyan) bioekologiyası və təbii düşmənləri” (2008-2010); US Civilian Research and Development Foundation (CRDF) (BGP) «Azərbaycanda tək ipəksarıyan, onun təbii düşmənləri və qida bitkiləri» (2008-2010); Scientific & Technological Center in Ukraine (STCU) “Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisi) entomofaunanın vəziyyəti”; Azərbaycan elm fondu “Azərbaycan faunasının cücülər sinfinin öyrənilməmiş qruplarının tədqiqi, onların statuslarının, nadirlik dərəcəsinin müəyənləşdirilməsi” (2011-2012). E.A.Hüseynovanın 52 elmi əsəri çapdan çıxmışdır.

MükafatlarıRedaktə

Kitabları və monoqrafiyalarıRedaktə

Elmi əsərləriRedaktə

 1. Гусейнова Э.А. Функциональная реакция паразита хлопковой совки Apanteles kazak Tel. (Hymenoptera, Braconidae)./ Мустафина М.К. // 1 Закавказ.конф. по энтомологии. Ереван. 1986. 133
 2. Гусейнова Э.А. Особенности поведения паразита хлопковой совки Apanteles kazak Tel. при заражении хозяина в лабораторных условиях. / Абдинбекова А.А., Миронова М.К. // Тез.докл.П Всесоюзн.конф.по промыш.разведению насекомых.Москва.1989. 30
 3. Гусейнова Э.А. Поведенческие реакции паразита хлопковой совки Hyposoter didymator Thunb. (Hymenoptera, Ichneumonidae)./ Абдинбекова А.А. // Матер.Всесоюзн.симпоз. По проблем.интеграции в защите хлоп. от вред. Ашхабад.1992. стр.36-48
 4. Гусейнова Э.А. Реакция Hyposoter didymator Thunb. (Ichneumonidae) паразита хлопковой совки на плотность популяции хозяина. // Изв.АН Азерб.Сер.биол. наук. 1993. № 1-3.62-66
 5. Hüseynova Е.А. Abşeronda tərəvəz və yonca bitkiləri zərərvericilərini tələf edən bəzi parazitoidlərin davranış xüsusiyyətləri. / Abdinbəyova А.Ə., Kərimova İ.Q. //Tezis, Bakı və şəhərətrafı ərazilərin ekoloji problemləri. Elmi-praktik konfrans. Bakı.1992. 197-199
 6. Гусейнова Э.А. Особенности распределения яиц самками Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae) в зависимости от уровня численности хозяина в лабораторных условиях. / Абдинбекова А.А., Ахмедов Б.А.// Изв.АН Азерб.Сер.биол. наук. 1993. № 4-6, 77-81.
 7. Гусейнова Э.А. Эспериментальный анализ межвидовой личиночной конкуренции двух видов паразитоидов – Apanteles kazak Tel. (Hymenoptera, Braconidae) и Hyposoter didymator Thunb (Hym., Ichneumonidae). / Абдинбекова А.А., Ахмедов Б.А.// Изв.АН Азерб.Сер.биол. наук. 1993. № 4-6. 97-101
 8. Гусейнова Э.А. Количественная оценка эффективности важного паразитоида хлопковой совки Вracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae)./Абдинбекова А.А.// Мат. Научн.конф.посв. 80-летию академика М.А.Мусаева. Баку «Элм» 1997. 69-70.
 9. Гусейнова Э.А. Применение математического метода определения интенсивности паразитизма – как фактор оценки эффективности энтомофагов в борьбе с вредителями. / Абдинбекова А.А.//Ətraf mühüt və ekologiya. Bakı. «Озан». 1997. 49-150
 10. Гусейнова Э.А. Взаимоотношения между фитофагом и его паразитоидами, обеспечивающие стабильное сосуществование экологической системы. // Beynalxalq коnf. «Həyat fəaliyyətinin təhlükəszliyi». Sumqait. 1997. 150-151
 11. Гусейнова Э.А. Поведенческие реакции важных паразитов хлопковой совки на изменение плотности популяции хозяина, количественная оценка их эффективности. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Аз.ТУ. Баку.1997.20 стр.
 12. Гусейнова Э.А. Первичный анализ физиологического состояния популяций комплекса насекомых. J.«Bilqi». № 3. 2000. 59-64.
 13. Гусейнова Э.А. Прожорливая совка. // J. «Bağha-bağ» №5, 2000. 10-11
 14. Гусейнова Э.А. Влияние нефтезагрязнений на состояние и биоразнообразие энтомофауны в лесных ценозах Северо-Восточного Азербайджана. /Керимова И.Г., Мартин Режек.// Х! Межд.симп.по Биоиндиаторам.Сов.проб.Биоиндиации и биомониторинга. 17-20 сент.2001. Сыктывкар. Респ.Коми.Россия. 43 (рус.). 261(анг.).
 15. E.A.Hüseynova. Rogas cinsinin bioekoloji səciyyəsi. / A.Ə.Abdinbəyova, İ.Q.Kərimova // «Bilgi» jurn. № 4, 2001. Bakı
 16. E.A.Hüseynova Şimal-Şərqi Azərbaycanda Rogas cinsindən olan növlərin vəziyyətinin analizi. / İ.Q.Kərimova // Azərbaycan resp.Təhsil Nazirliyi,Bakı Dövlət universiteti “Biologiyanın müasir problemləri” mövzusunda elmi-konf.materialları (15-16 may).BDU-2001.
 17. E.A.Hüseynova. Azərbaycanın Şimal-Şərq meşələrində toplanmış Lepidoptera dəstəsinin nümayəndələri. / İ.Q.Kərimova, G.Tozlu // Görkəmli alim və ictimai xadim, akad.H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «H.Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafının problıemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri, Bakı, 2002, s.296-297.
 18. Гусейнова Э.А. Некоторые краснокнижные виды жуков Северо-Восточного Азербайджана сегодня. /Керимова И.Г., Тозлу Г. // Научн.конферен.посвящ. Году гор. Грузия. 2002 80-81
 19. Hüseynova E.A. To insect fauna (Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera) of Not-Eastern forests of Azerbaijan. / Kerimova I.G., Tozlu G. // VII European congress of entomology Grecce. Thessaloniki. October 7-13. 2002
 20. Hüseynova E.A. Rogases (Hymenoptera, Braconidae) – paasitoids of Lepidoptera. / Kerimova I.G.// Turkiye 5. Biolojik mucadile kongessi. Tukiye, Erzurum. 2002 257-264
 21. Гусейнова Э.А. Заселенность лесов Северо-Восточного Азербайджана представителями отряда Coleoptera. / Керимова И.Г., Магеррамова Ш.М., Тозлу Г.// IV Междун.Конф. «Биоразнообразие Кавказа». Махачала.2002. 152-153
 22. Гусейнова Э.А. Azərbaycan MEA Zoologiya institutunun kolleksiya materialında Agathis (Baconidae) cinsinin nümaundələri //Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətin 1 qurul. Mater., Bakı, “Elm”, 2003. 188-191
 23. Гусейнова Э.А. Представители отряда Hymenoptera в горных лесах северо-восточного Азербайджана, подверженных нефтяному загрязнению. / Керимова И.Г., Магеррамова Ш.М., Тозлу Г.// Проблемы экологии горных террит.об.Нальчик .2004 49-53
 24. Гусейнова Э.А. Представители отряда Hemiptera в горных лесах северо-восточного Азербайджана, подверженных нефтяному загрязнению. / Керимова И.Г., Магеррамова Ш.М., Тозлу Г.// Биоразнообразие Кавказа. Тр.3-ей межд. Конф. Сухум.11-14 сент. 2004. т.1 Нальчик 117-121.
 25. E.A.Huseynova. İnfluence Of Oil Pollution On Entomofauna. / İ.G.Kerimova, Sh.M.Maharramova, G.Tozlu // International Conference on Bioremediation of Soil and Ground water. 05-08 September Cracow, Poland, 2004
 26. Hüseynova E.A. Coleoptera (Cerambycidae, Cuculionidae) of the oil-polluted forests in not-eastern Azerbaijan./ G.Tozlu, Magarramova Sh.M., Kerimova I.G.// “Linzer biologischen Beitage” and “Bietrage zur Naturkunde Oberostereichs” 37.1.2005 p.477-488.
 27. E.A.Hüseynova. Azərbaycanın neftlə çirklənməyə məruz qalmış şimal-şərq meşələrində nadir böcək növləri./ İ.Q.Kərimova, Ş.M.Məhərrəmova // Az.MEA, Az.Kənd Təsər. Naz. Aqrar Elm Mərkəzi. Az Elmi Tədq. Bit. Müh. Inst., Görkəmli alim –entomoloq S.R.Məmmədovanın 80-il. həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Gəncə – 2005.
 28. E.A.Hüseynova Azərbaycanın şimal-şərq meşələrində neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri./İ.Q.Kərimova // Zoologiya inst.əsərləri. Bakı «Elm» 2006, c. ХХХVIII. səh.504-513.
 29. Гусейнова Э.А. Влияние нефтяного загрязнения на энтомофауну в лесах Северо-Восточного Азербайджана. /Керимова И.Г., Магеррамова Ш.М.// Горные экосистемы и их компоненты. Матер.межд.конфер.13-18 августа 2007.Ч.1 Москва:Товар.научн.изд.КМК 188-192
 30. Гусейнова Э.А. К изучению златок (Buprestidae) Азербайджана // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətinin. 1 əsərləri. İ cild. 2008. 247-251
 31. E.A.Hüseynova. Şimal-Şərqi Azərbaycanın meşələrində neftlə çirklənmə ilə əlaqədar entomofaunanın növ tərkibinin dəyişməsi. / İ.Q.Kərimova, Ş.M.Məhərrəmova // Azərb.MEA Xəbərləri.biol.elm.ser. 2008.s. 75-80
 32. Hüseynova E.A. Böyük Qafqazın Azərbaycan meşələrində tək ipəksarıyanın (Lymantria dispar L.) populyasiyasının müasir vəziyyəti haqqında. / Nuriyeva İ.A., Əhmədov B.Ə., Kərimova İ.Q., Məhərrəmova Ş.M.// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətinin əsərləri. İ cild. Bakı, 2008, 384-388.
 33. Гусейнова Э.А. Исследование фауны златок (Coleoptea, Bupestidae) Азербайджана. // I Международная научно-практическая конференция Беккеровских чтений. 27 мая-29 мая 2010. 401-404
 34. Huseynova E. Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbayjj/an Republic. Part 1. Subfamilies Doyctinae, Rogadinae, Draconinae. / Abdinbekova A., Kerimova I.// Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology Müncheberg, Germany 427-440
 35. Huseynova E. Braconidae (Hymenoptera)in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbayjj/an Republic. Part 2. Subfamilis. /Abdinbekova A.,Kerimova I.// Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology Müncheberg, Germany 441-462
 36. Гусейнова Э.А. Современное состояние жуков рода Anthaxia (Coleotera, Buprestidae) в Азербайджане. //Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətin əsərləri.Bakı. «Еlm».II cild. 2010. 310-315
 37. Гусейнова Э.А. Златки подсемейства Chrysochroinae Laporte, 1835 //Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətini əsərləri. «Еlm».III cild. 2011.376-382
 38. Гусейнова Э.А. Некоторые экологические характеристики и значение златок подсемейства Agrilinae, Laporte, 1835. / Ахмедов Б.А. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Bakı. “Elm”, 2011. cild 29. 370-375
 39. Гусейнова Э.А. Значение определения вредоносности насекомых для эффективной защиты растений. / Ахмедов Б.А., Аскерзаде Х.З.// Zool. Inst. əsərləri. Bakı 2012, cild 30. №2. 150-154
 40. Huseynova E. Cantharidae Imhoff,1856. fəsiləsinə aid olan böcəklər haqqında ümumi məlumat.// Azərbaycan zool. cəmiyyətinin əsərlərı. Bakı 2012. cild 4. №1. 83-86
 41. Huseynova E. CURRENT STATE OF JEWEL BEETLES (BUPRESTIDAE) IN AZERBAIJAN // International Caucasian Forestry Symposium (ICFS), Artvin, Turkey, October 24-26, 2013 127-136
 42. Huseynova E. Species Composition of Chortobiont beetles (Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Oedemeridae) less studied in Azerbaijan. /Kerimova I. / Arvin Coruh University Faculty of Forestry jornal (Acu Fac For J) (in print)
 43. Гусейнова Э. Жуки-светляки (Lampyridae, Latreille, 1817) из различных районов Азербайджана // Материалы XV международной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России» (г.Махачкала, 5-6 ноября, 2013) 101-103
 44. Гусейнова Э. Жуки-мягкотелки (Coleoptera, Cantharidae) из различных районов Азербайджана // Zool. Inst. əsərləri. Bakı 2013, cild 31. №2, 212-217
 45. Huseynova E. Braconidae (Hymenoptera)in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbayjj/an Republic. Part 3. Subfamilis Helconinae, Brachistinae, Euphorinae, Macrocentrinae. / Abdinbekova A.,, Kerimova I.// Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology Müncheberg, Germany ISSN 0005-805,2013 63(2): 271-282.
 46. Гусейнова Э. Жуки-мягкотелки (Coleoptera, Cantharidae) из различных районов Азербайджана. Zool. Inst. əsərləri. Bakı 2013, cild 31. №2. 212-217.
 47. Hüseynova E.A. ANTHAXİA CİNSİNƏ MƏNSUB OLAN MÜHÜM TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTLİ NÖVLƏRİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ SAY DİNAMİKASI. / Əhmədov B.Ə., Şəmiyev T.X.// Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Bakı. “Elm”, 2014. cild 32 №1 . 62-67.
 48. Гусейнова Э. Качественная и количественная структура трибы Anthaxia (Coleotera, Buprestidae) Региона Большого Кавказа Азербайджана. Мат.5 Всеросийск.конф. «Горные экосистемы и их компоненты» с междунр.участием посв.25-летию научной школы ч.-к. РАН А.К.Темботова, Нальчик, 2014, 97-98.
 49. Гусейнова Э . ЖУКИ-ЗЛАТКИ (Coleoptera: Buprestidae) НАХЧИВАНСКОЙ АР АЗЕРБАЙДЖАНА. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Махачкала 2014, 90-94.
 50. Hüseynova E.A . ANTHAXİA CİNSİNƏ MƏNSUB OLAN MÜHÜM TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTLİ NÖVLƏRİN POPULYASİYALARININ FİZİOLOJİ VƏZİYYƏTİ. /Əhmədov B.Ə.// Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Bakı. “Elm”, 2015. cild 33 №2 . 54-57.
 51. Гусейнова Э . АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЗЛАТОК (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА. XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАВКАЗА И ЮГА РОССИИ» Нальчик, 2015. 331-335.
 52. Huseynova E. Braconidae (Hymenoptera)in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbayjj/an Republic./ Abdinbekova A. , Kerimova I.// Part 4. Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology Müncheberg, Germany ISSN 0005-805, 2015:
 53. Гусейнова Э. Качественная и количественная структура семейства жуков Buprestidae Ленкоранской природной области Азербайджана. / Ахмедов Б.A. // Журнал «Новый Университет», РФ, 2016.

İstinadlarRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

Zoologiya İnstitutu