Elnara İsmət qızı Həsənova — kimyaçı alim, Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Elnarə Həsənova
Elnara İsmət qızı Həsənova
Doğum tarixi (53 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparıcı elmi işçi

HəyatıRedaktə

Elnara İsmət qızı Həsənova 1967-ci il aprelin 19-da Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Bakı şəhəri 248 saylı orta məktəbdə aldıqdan sonra, 1984-cü ildə M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunun (hazırki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) kimya-texnologiya fakultəsinə qəbul olunub. Elmi-tədqiqat işinə hələ tələbə ikən maraq göstərən Elnara Həsənova institutda Tələbə Elmi Cəmiyyətinə üzv olmuşdur. Onun ilk, “Хлорметилирование о-ксилола и некоторых его 4-алкилзамещенных” adlı məqaləsi, 1988-ci ildə “Журнал ХОС. Тематический обзор научных трудов” jurnalında dərc edilmişdir.

1989-cu ildə institutda təhsilini başa vurduqdan sonra o, təyinatla Ümumittifaq Elmi Tədqiqat “Olefin”lər İnstitutuna göndərilib. İnstitutun “Tullantı sularının təmizlənməsi” laboratoriyasında əvvəlcə mühəndis, 1993-cü ildə kiçik elmi işçi, 1994-cü ildə isə elmi işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmiş və 2004-cü ilə qədər bu elmi tədqiqat institutunda işləmişdir. 2004-cü ildə AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun “Polimer aşqarlar” laboratoriyasına elmi işçi vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir. 2006-cı ildə AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun dissertanturasına qəbul edilmiş və 2011-ci ildə “Aromatik fraqmentli oliqomerlərin sintezi və tədqiqi” mövzusu üzrə dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə böyük elmi işçi, 2016-ci ildə isə aparıcı elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Attestasiya Komissiyası 7 oktyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə E.İ.Həsənovaya neft-kimyası ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir. Hal-hazırda aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Elnara Həsənova fundamental və tətbiqi tədqiqatlar aparmaqla əvvəlcədən məlum istismar xassələrinə malik, funksiyalaşdırılmış və funksional qrupu olmayan çoxfunksiyalı polimer aşqarlar sintez etmişdir. O, bəzi vinil və allil monomerləri əsasında sürtkü yağlarının özlülük-temperatur və digər xassələrini yaxşılaşdıran polimer aşqarların sintezi və tədqiqi üzrə sistemli şəkildə tədqiqatlar apararaq binar birgə oliqomerləşmə yolu ilə yeni kimyəvi birləşmələr sintez etmiş və onları neft və sintetik yağlara özlülük aşqarları, neft məhsullarının buxarlanmasının qarşısını alan reagent, biosid, oksidləşmə əleyhinə inhibitor və s. kimi tədqiq etmişdir. O, neft-kimyası sahəsində AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə “Heksen-1-in fenol iştirakı ilə oliqomerləşməsi” adlı (EİF-2012-2(6)-39/25/4-M-32) layihəsinin və Azərbaycan Dövlət neft şirkətinin Elm Fondunun dəstəyi ilə “Yüksək özlülük indeksinə malik baza yağlarının alınması” (19 saylı qrant müqaviləsi üzrə (15.10.2014-15.10.2015) layihəsinin yerinə yetirilməsində icracı kimi iştirak etmişdir. E.İ.Həsənova, hal-hazırda “Allil və vinil monomerləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

Elmi əsərləriRedaktə

E.İ.Həsənova 79 elmi əsərin, o cümlədən, 36 məqalə və 4 Azərbaycan patentinin müəllifidir

Elmi məqalələriRedaktə

 • Aхмедов А.И., Гасанова Э.И. и др. Вязкостные присадки к смазочным маслам на основе алкилметакрилатов и аллиловых мономеров. //Журнал прикладной химии. 2007, Т.80, вып.8,с.1403-1404
 • Aхмедов А.И., Гасанова Э.И. и др.Термическая деструкция . сополимеров бутилметакрилата со стиролом. //Азербайджанское нефтяное хозяйство, Баку, 2008, №4, s.60-62
 • Aхмедов А.И., Гасанова Э.И. Сополимеры бутилметакрилата с о-аллилфенолом как вязкостные присадки к синтетическим сложноэфирным маслам. //Азербайджанское нефтяное хозяйство, Баку, 2008, №3, s.52-54
 • Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. Изучение термической устойчивости сополимеров алкилметакрилатов с о-аллилфенолом. //Журнал прикладной химии, 2011, т. 84, вып.4, с.639-642
 • Fərzəliyev V.M., Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ. Kimyəvi modifikasiya edilmiş polialkilmetakrilat tipli özlülük aşqarlari //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, 2012, T. LXVIII CİLD, №1, s.60-64
 • Фарзалиев В.М., Гасанова Э.И., Ахмедов А.И. Синтез сополимеров децилметакрилата с о-аллилфенолом и исследование их как вязкостные присадки к нефтяным маслам.// Журнал прикладной химии, 2012, Т 85, №10, с. 1717-1719
 • Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. Полимеры и олигомеры виниловых мономеров в получении высоко индексных базовых масел.// Известия педогогического университета. 2012, №3, с.38-41
 • Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. и др. Синтез соолигомеров 4-метилпентена с инденом в качестве компонента к нефтяным маслам. //Нефтепереработка и нефтехимия. 2013, №7, с.35-37
 • Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. и др. Термоустойчивые полимеры в получении смазочных масел.// Нефтепереработка и нефтехимия. 2014, №3, с.31-33
 • Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. и др. Маленизация подсолнечного масла.// Нефтепереработка и нефтехимия. 2014, №7, с.40-41
 • Ə.İ.Əhmədov, E.İ.Həsənova və b. Desilmetakrilatın desen-1 ilə birgə polimerinin sintezi və özlülük aşqarı kimi tədqiqi. //Azərbaycan kimya jurnalı, 2014, №3, s.73-78
 • A.I.Ahmadov, E.I.Hasanova Synthesis of copolymers of decylmethacrylate with 4-methylpentene-1 as a viscosity additive. //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, № 1, January-February, 2014, pp. 136-141.
 • M.A.Musayeva, E.U.Isakov, C.Sh.Hamidova, E.I.Hasanova. Copolymer allylnaphthenate-styrene as the viscosity additive for petroleum oil. //European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria,Vienna, 2015, №2, pp. 28-30
 • Мусаева М.Э., Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И. Вязкостно-температурные свойства нефтяных масел, загущенных сополимерами аллилнафтената со стиролом. //Проблемы современной науки и образования, 2016, № 2(44),стр. 64-67

PatentləriRedaktə

 • Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ. və b. Neft məhsullarının buxarlanmasının qarşısını alan reaqent. Azərbaycan Patenti. İ 2006 0133.
 • Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ. və b. Oliqometilensalisiliden-anilin neft yağlarına antimikrob aşqar kimi. Azərbaycan Patenti. İ 2007 0215.
 • Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ. və b. Butilmetakrilatın o-allilfenolla sopolimeri mürəkkəb efir yağlarına özlülük aşqarı kimi. Azərbaycan Patenti. İ 2007 0213
 • Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ. və b. Desilmetakrilatın o-allilfenolla sopolimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi Azərbaycan Patenti. İ2015 0023

Beynəlxalq konfranslarda iştirakıRedaktə

 • Əhmədov Ə.İ., Həsənova E.İ. Etilenqlikol, heksen-1, alkilmetakrilat oliqomerləri neft sənayesində/ Материалы VIII Бакинской Международной Мамедалиевской конференции по нефтехимии. 3-6 октября , г. Баку, 2012, с. 383
 • Ахмедов А.И., Гасанова Э.И. и др. Химически модифицированные олигомеры 4-метилпентена-1 в получении высокоиндексных базовых масел/ Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии. Тезисы докладов ХХVI Международной научно-технический конференции «Реактив 2012». г.Минск, 2-4 октябрь, с. 99
 • Гасанова Э.И. и др. Использование растительных масел при получении присадок к смазочным маслам/ Альтернативные источники сырья и топлива. Тезисы докладов V Международной научно-тьехнической конференции, Минск, Беларусь, 26-28 мая 2015,с.39
 • V.M.Farzaliyev E.U.Isakov C.Sh.Hamidova E.I.Hasanova Getting High Index Base Oils/“4rd International Caucasian Symposium on Polymers and Materials (ICSP&AM4)”, 1-4th Jule 2015, Batumi, Georgia, pp.36
 • Гасанова Э.И., Гамидова Д.Ш. Исаков Э.У. Синтез вязкостных присадок сополимеризацией аллиловых соединений с виниловыми мономерами/«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии»-«Реактив-2016», ХХХ Международная научно-техническая конференция, посвященная памяти академика АН РБ Д.Л.Рахманкулова, г.Уфа, 14-16 ноября, 2016 г., ст.
 • M.Farzaliyev, E.Isakov, J.Hamidova, E.Hasanova Copolymerization of Decylmethacrylate with Decene-I./ ITWCCST II International Turkic World Conferenceon Chemical Sciencences and Tecnologies book of abstracts 2016, pp 245
 • Гасанова Э.И., Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У. Полимеры и олигомеры виниловых мономеров в получении высокоиндексных базовых масел/ Альтернативные источники сырья и топлива Тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции «АИСТ-2017» 30 мая – 1 июня 2017 г. Минск, Белорусь, с.51
 • Гамидова Д.Ш., Исаков Э.У., Гасанова Э.И. Улучшение эксплуатационных свойств базовых масел/ Альтернативные источники сырья и топлива Тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции «АИСТ-2017» 30 мая – 1 июня 2017 г. Минск, Белорусь, с.52

Pedoqoji fəaliyyətiRedaktə

2016-cı ildən Aşqarlar Kimyası İnstitutunun magistrlərinə “Üzvi kimyanın müasir problemləri”, “Üzvi kimyanın tarixi və metodologiyası” və “Stereokimya” fənnləri üzrə mühazirələr oxuyur.

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə