Endogen proseslər - əsasən Yerin daxili qüvvələrinin təsirilə onun daxilində baş verən geoloji proseslər. Əsas amillər: Yer maddəsinin inkişaf prosesində ayrılan enerji; cazibə qüvvəsinin və Yerin fırlanmasından yaranan qüvvələrin təsiri; Endogen proseslər tektonik, maqmatik, metamorfik və hidrotermal proseslər daxildir. Bir sıra faydalı qazıntı yataqlarının əmələ gəlməsi bu proseslərlə bağlıdır. Bir çox geoloji hadisələr, maddi əmələgəlmələr (neft, daş kömür və b.) və struktur formalar endogen və ekzogen proseslərin birgə təsiri nəticəsində əmələ gəlir.

Endogen proseslər
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.