Eskadra minadaşıyıcısı

Eskadra minadaşıyıcısı – düşmәnin sualtı vә suüstü gәmilәrinә torpedaartilleriya zәrbәlәri endirmәk, kәşfiyyat aparmaq, döyüş vә konvoy gәmilәrini hava, yaxud gәmi hücumlarından, raket zәrbәlәrindәn qorumaq vә s. üçün hәrbi gәmi.

Tarixi redaktə

Eskadra minadaşıyıcısı XX әsrin әvvәllәrindә meydana çıxmışdır. Əsas vәzifәsi minalanmış maneәlәr yaratmaq vә sualtı qayıqları tapıb mәhv etmәk idi. Eskadra minadaşıyıcısı helikopterlәr, zenit vә gәmivuran raket komplekslәri, torpeda aparatları, artilleriya silahları vә minalar ilә tәchiz olunur.

İstinadlar redaktə