Eskulap

Eskulap (lat. Aesculapius) — Qədim Yunan və Qədim Roma mifologiyalarına görə şəfa tanrısı.

Ümumi məlumatRedaktə

Eramızdan əvvəl 3-cü әsrin әvvәllәrindә Eskulapa etiqad Romaya keçmişdi. Eskulapın atributu ilan idi. Əfsanәyә görә, Epidavrdan (Yunanıstan) ilan görünüşündә gәtirilmişdir. Gәmi Tibr çayına daxil olarkәn, ilan suya atılmış vә adalara tәrәf üzmüşdür. Buna görә e.ә. 291 ildә Tibr adalarının birindә Eskulap mәbәdinin әsası qoyulmuşdur. Mәbәddә müqəddəs ilanlar vә itlәr vardı; xәstәlәr hәmin mәbәddә yuxuda olan zaman şәfa tapırdılar; sağalmış xәstәlәr allaha hәdiyyәlәr gәtirirdilәr. Mәbәdin xadimlәri yunanlardan ibarәt idi. Romada Eskulapa sitayişin yayılması yunan hәkimlik sәnәtinin rәsmi şәkildә qәbul olunmasına şәrait yaratdı; yunan hәkimlәr vәtәndaşlıq hüququ qazandılar. Sonralar “Eskulap”. termini, ümumiyyәtlә, “hәkim” mәnasında (xüsusilә ironik tәrzdә) işlәdilmәyә başladı.

Həmçinin baxRedaktə

  Mifologiya ilə əlaqədar olan bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.