Faza - 1. Geokimyada termodinamik xassələrinə (maddənin miqdarından asılı olmayan) görə eyni və sistemin digər hissələrdən ayrılma səthi ilə hüdudlanan bircinsli hissələrin məcmusu. Təbii mineraləmələgəlmə proseslərində qaz faza, maye faza və sülb faza - mineralları iştirak edə bilər. Bir fazadan ibarət sistemlər birfazalı, yaxud homogen adlanır (məsələn, müxtəlif duzların sulu məhlulları, xalis kvars kristalı, monomineral süxur); bir neçə faza dan ibarət sistemlər - çoxfazalı, ya da heterogen adlandırılır (məsələn, sülb çöküntüsü olan məhlul; qaz-maye möhtəviləri olan kvars kristalı; polimineral süxur). 2. Bəzən dördüncü dövrün buzlaq və buzlaqarası müddətləri də faza adlandırılır.

Faza - 1
Elm Geologiya


MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.