Fizika fəlsəfəsi

Fizika fəlsəfəsi — fəlsəfənin bir hissəsi kimi fizika anlayışını, sərhədlərini və metodologiyasını öyrənən bir fəlsəfə bölməsidir. Vəziyyətinin bir hissəsi olaraq, fizika fəlsəfəsi, məsələn, ontoloji və fiziki proqnozların uyğunsuzluq problemini təhlil edir: məsələn, fizikanın zamanı ən sabit prosesin axını kimi anlaması və zamanın axını kimi ontoloji anlayışı ümumi və ya faz dəyişikliyində: keçmiş, indiki, gələcək. Fizika fəlsəfəsinə yalnız fiziki aləmdə özünü göstərən səbəbiyyət problemi və sonuncusu ilə əlaqələndirmə problemi də daxildir. Son zamanların fizika fəlsəfəsi sahəsində ən əlamətdar araşdırmalar A. Grünbaumun "Məkan və zamanın fəlsəfi problemləri" və DV Dzhoxadzenin "Aristotel dialektikası" adlı əsərləri və B. Smithin çoxsaylı tədqiqatları, o cümlədən birgə fenomenoloji dünya "," Keyfiyyətli fizikanın yeni əsasları "və s. Eyni zamanda, fizika fəlsəfəsinin problemi, fəlsəfənin bu hissəsində, ümumiyyətlə qəbul edilmiş kateqoriyalar aparatlarının praktik olaraq olmamasıdır.

BiblioqrafiyaRedaktə

KitablarRedaktə

 • Хютт В. П. Абсолютность и относительность в интерпретации квантовой механики. Тарту. Учёные записки Тартуского государственного университета. Вып. 174. Труды по философии IX. 1965.
 • Хютт В. П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания. Таллин: Валгус. Отв. ред. О. А. Подлишевский; Академия наук Эстонской ССР, Институт истории. 1977.
 • Хютт В. П. Философские вопросы физики в Советской Эстонии за 30 лет (1948—1978): аналитический обзор. Таллин: ЭстНИИНТИ. 1979.
 • Лебедев С. А. Философия естественных наук. М: Академический проект. 2006. ISBN 5-8291-0673-6.
 • Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. М: Политиздат. 1974.
 • Готт В. С. Философские вопросы современной физики. М: Высшая школа. 1972.
 • Сарданашвили, Геннадий Александрович. Кризис научного познания. Взгляд физика. М: УРСС. 2015.

DissertasiyalarRedaktə

MəqalələrRedaktə

 • Хютт В. П. Дополнительность Н. Бора и её методологическое значение (Логика и методология науки). М.: Наука. 1967.
 • Хютт В. П. Гегель и современное физическое познание (Философские науки). 1974.
 • Хютт В. П. Парменид и физика (Философские науки). 1975.
 • Хютт, Владимир Платонович. Концепция дополнительности в интерпретации квантовой механики (Принципы дополнительности и материалистическая диалектика). М.: Наука. 1976. 142–153.
 • Хютт, Владимир Платонович. Физический идеализм (Философский энциклопедический словарь). М.: Советская Энциклопедия. Гл. редакция: Ильичёв, Леонид Фёдорович, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, Панов, Виктор Георгиевич. 1983. 725.

Xarici keçidlərRedaktə