Fizioterapiya və reabilitasiya

Fizioterapiya (yun.phisis- təbiət , therapia- müalicə) — təbii amillərlə müalicə deməkdir. Fizioterapiya elə fiziki amilləri öyrənir ki , onlardan xəstəliklərin müalicə və reabilitasiyasında istifadə olunsun. Reabilitasiya- insanın psixi və fiziki zədələnmələrindən sonra qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlərdir.