Fosforlu üzvi birləşmələr

Fosforlu üzvi birləşmələr - tərkibində fosfor olan birləşmələrə deyilir.

TəsnifatRedaktə

Ümumi formul Birləşmə sinfinin
adı
P(R)3 və ya R1R2R3P Fosfinlər
RP(OH)2 və ya R-P(O)H-OH Fosfonis turşuları
Fosfon turşuları
R(РООН)R1 Fosfin turşuları
Fosfonatlar
Nuklein turşuları
Nukleozidlər