Fotoeffekt - işığın təsiri nəticəsində cismlərin özündən elektron verməsi . Bu hadisəni ilk dəfə dahi alman alimi Albert Eynşteyn kəşf etmiş və bu kəşfinə görə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Fotoeffekt qanunları fotoeffekt haqqında daha tam təsəvvür əldə etmək üçün qanunauyğunluqlardır.

Fotoeffekt işığın təsiri ilə metalın səthindən elektronların buraxilması hadisəsidir. Bu hadisə xarici fotoeffektdə adlandırılır.Daxili fotoeffekt - işığın təsiri ilə maddədə bağlı elektronların atomdan ayrılaraq sərbəst yükdaşıyıcıya çevrilməsidir.

Stoletov təcrübələri əsasında(xarici fotoeffekt üçün) müəyyənləşdirdiyi qanunauyğunluqlar bunlardır:

  • .Vahid zamanda katodun səthindən çıxan fotoelektronların sayı onun üzərinə düşən işıq seli ilə düz mütənasibdir.
  • .Katoddan qopan elektronların kinetik enerjisi düşən işığın tezliyi ilə düz mütənasib olub,işığın selindən asılı deyil.
  • .Hər bir maddəyə uyğun fotoeffektin qırmızı sərhəddi mövcuddur.Fotoeffektin qırmızı sərhəddi_fotoeffekt yarada bilən minimal tezlikdir,νq.s.kimi işarə olunur və hνq.s.=A şərtindən təyin olunur.Burada h=6,63·10−34C·san olub Plank sabitidir,A elektronun metaldan çxması üçün lazım olan enerjiyə bərabər olan çıxış işidir.Bu üç nəticə bəzən fotoeffektin 1-ci,2-ci,3-cü qanunu da adlandırılır.
  • .İşığın təsiri nəticəsində elektronlar yalnız mənfi yüklə yüklənmiş katoddan buraxılır,lövhə mənbəyin müsbət qütbünə birləşdirilmişsə,fotoeffekt baş vermir.
  • .Katodun işıqlanması və elektronların buraxılması prosesi ani olaraq baş verir.

Fotoeffekt hadisəsini işığın dalğa nəzəriyyəsinə əsasən keyfiyyətcə izah etmək olmadı.Eynşteyn 1905-ci ildə Plank-ın işıq kvantlarinın buraxilması haqqında olan ideyası əsasında fotoeffekt hadisəinin nəzəriyyəsi-ni yaratdı və bu işə görə o,Nobel mükafatına layiq görüldü.Xarici fotoeffekt üçün Eynşteyn düsturu:hν=A+mυ2/2.Yəni, udulan fotonun enerjisi elektronun metaldan qopmasına və onun kinetik enerjisinə çevrilir.

Xarici keçidlərRedaktə

MənbəRedaktə

  • A.Mehrabov və b.,Fizika kursu Mmf 1982