Funksiya (riyaziyyat)

Funksiya çoxluğunun hər bir elementinə qarşı çoxluğunun bir elementini uyğun qoyan münasibəti. Bu zaman çoxluğu funksiyasının təyin oblastı, çoxluğu isə qiymətlər oblastı adlanır.

funksiyasının çoxluğunu çoxluğuna qarşı qoyması aşağıdakılardan hər hansı biri ilə işarə olunur:

; ; ; ; .

f(x)=Burada x dəyişəni asılı olmayandır, y isə asılı dəyişəndir.

Funksiya 3 üsulla verilir:analitik,cədvəl və qrafik.

Tək funksiya

Funksiya f(-x)=-f(x) şərtini ödəyərsə belə funksiyaya tək funksiya deyilir. Məsələn y=3x funksiyası tək funksiyadır

İstinadlarRedaktə


Funksyalar cüt və tək olur. Xassə1. Cüt funksyanın qrafiki y oxuna nəzərən simmetrikdir.