Güc – görülən işin bu işin görülməsinə sərf olunan zamana nisbətinə deyilir: N=A/t, burada N-mexaniki güc, A-iş, t-bu işi görməyə sərf olunan zamandır. 1 vatt – 1 saniyədə 1 Coul iş görə bilən mexanizmin gücünə deyilir və BS-də güc vahidi olaraq götürülür. 1 Vt = 1 C/san. Gücün qüvvə ilə əlaqəsi: N = A/t = F·S/t= F·v. Yəni, sabit gücə malik avtomobilin dartı qüvvəsi ilə hərəkət sürətinin hasili sabitdir. Böyük dartı qüvvəsi lazımdırsa onun sürətini azaltmaq, kiçik dartı qüvvəsi lazım olan düzən yolda isə böyük sürətə keçmək lazımdır.

Güc

Ölçü vahidi
BS Vt
SQS erq·san−1
Qeyd

Güc vahidləriRedaktə

Fizika məsələlərinin həllində 1Vt-dan min dəfə böyük 1kVt=1000Vt, milyon dəfə böyük meqavatt 1MVt=1000 000Vt və s. -dan, həmçinin min dəfə kiçik millivatt 1mVt=0.001Vt, milyon dəfə kiçik mikrovat 1mkVt=0.000 001Vt və s.istifadə olunur. Məişətdə və texnikada "at qüvvəsi" güc vahidindən də istifadə olunur. 1a.q.=75kQ.m/san=736Vt.