Gülər Aydın qızı Hüseynzadə (1959) — AMEA Zoologiya İnstitutunun dosenti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Gülər Hüseynzadə
Gülər Aydın qızı Hüseynzadə
Gülər Hüseynzadə.jpg
Doğum tarixi
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Entomologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent
İş yeri AMEA
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti

HəyatıRedaktə

Gülər Hüseynzadə Aydın qızı 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Atası, filologiya.e.n. Aydın Əlipaşa oğlu Hüseynzadə yazıçı-jurnalist, uzun illər müxtəlif jurnalların redaksiyalarında çalışmış, “Kirpi” jurnalının redaktor müavini, “Kommunist” jurnalında şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. Anası Sadıqzadə Qumral Seyid Hüseyn qızı yazıçıdır. Gülər Hüseynzadə 1976-cı ildə Bakı şəhərinin 225 saylı orta məktəbini, 1983-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1983 - cü ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun Entomologiya laboratoriyasında işə başlamış, laboratoriyasının aspirantı olmuş, 2001 - ci ildə “Azərbaycanın Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) fəsiləsi arıları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası (Bakı) müdafiə etmişdir. AMEA Zoologiya İnstitutu nəzdindəki D.01.071 Dissertasiya Şurası seminarının üzvüdür

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Elmi fəaliyyətinə 1983-cü ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun Entomologiya laboratoriyasında əvvəlcə baş laborant kimi başlamış, sonra aspirant (1986), kiçik elmi işçi (1991), böyük elmi işçi (2003) və aparıcı elmi işçi (2013) vəzifələrində çalışmışdır. G.Hüseynzadə Azərbaycanın Halictidae fəsiləsi arıkimilərinin növ tərkibi, yayılması, trofik əlaqələri, biosenozlarda rolu və s. öyrənmiş, Azərbaycanda bu fəsiləyə aid 128 növ aşkar etmişdir. O, həmçinin, mədəni və yabanı bitkiləri tozlandıran vəhşi arıkimiləri, onların təsərrüfat əhəmiyyətini də tədqiq etmişdir. G.Hüseynzadə bir sıra ekoloji qrant layihələrində - “Hirkan Milli Parkının nadir və nəsli kəlməkdə olan buğumayaqlıları və bitkiləri” (WWF və Zukov fondu, 2006-2007), “Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında radionuklidlərin torpağa, bitkilərə və onurğasızlara təsiri” (STCU, 2009-2012), iştirak etmişdir. O, AzərbaycanQızıl Pətək” arıçılara yardım QHT-nın üzvüdür və bu təşkilatın xətti ilə Azərbaycan arıçılarının, arıçılıq məhsullarının 4 satış-yarmarkasının təşkil edilməsi, kiçik sahibkarlara, qaçqın ailələrinə kömək məqsədilə bir sıra layihələrdə iştirak etmişdir. Layihələrlə əlaqədar bukletlər, 4 kitabça çapdan çıxmış, 1 patent alınmışdır. G.Hüseynzadə Rusiya, TürkiyəFransada elmi məzuniyyətlərdə olmuş, birgə tədqiqatlarda, konfranslarda iştirak etmişdir.

MükafatlarıRedaktə

Kitabları və monoqrafiyalarıRedaktə

Elmi əsərləriRedaktə

 1. G.A.Hüseynzadə. Faydalı cücüləri qorumalı./ N.B.Mirzəyeva, T.H.Məmmədova // “Kənd əməkçisinin təqvimi” jurnalı, Bakı, 1986, səh.146.
 2. G.A.Hüseynzadə. Söyüdkimiləri zərərverici cücülərdən qoruyaq. /N.B.Mirzəyeva T.H.Məmmədova // “Kənd həyatı” Jurnalı,Bakı, 1986,səh.30-32.
 3. G.A.Hüseynzadə. К фауне ос блестянок – паразитов пчелиных (Hymenoptera,Chrysididae). Мат.науч.конф.Аспирантов АН Азерб.ССР,Баку, 1991,стр.101-102.
 4. G.A.Hüseynzadə. К зоогеографии пчел сем.Halictidae Азербайджана. Депонир.в АзНИИНТИ,№2(18),Баку,1997, 7 стр.
 5. G.A.Hüseynzadə. К экологии пчел сем. Halictidae Азербайджана. Депонир.в АзНИИНТИ,№2(18),Баку,1997, 7 стр.
 6. G.A.Hüseynzadə. Пчелиные рода Lasioglossum Азербайджана. /АлиевХ.А.//. Мат.наун.конф.»Изучение и охрана животного мира», изд.Элм, Баку,1997, стр.177-180.
 7. G.A.Hüseynzadə. Ландшафтное распределение и трофические связи пчел сем. Halictidae Азербайджана. Тезисы докладов респ.научно-практ.конф.молодых ученых работающих в аграрной части,Баку,1998,стр131-132
 8. G.A.Hüseynzadə. Хозяйственное значение и роль в биогеоценозах пчел сем. Halictidae Азербайджана. / Алиев С.В.// Депонир.в АзНИИНТИ,№2(24),Баку,1999, 8 стр.
 9. G.A.Hüseynzadə. Пчелиные рода Nomia в коллекции института Зоологии Азербайджана./ Алиев Х.А.,Аскерзаде Х.З.// Известия АН Азерб.серия биол.наук, 2000, № 1,3, стр.57-61.
 10. G.A.Hüseynzadə. Пчелиные сем. Halictidae Азербайджана. Автореферат канд.диссерт.,Баку-2000
 11. G.A.Hüseynzadə. Azərbaycanın halikt arılarının mövsümi aktivliyi və təsərrüfat əhəmiyyəti. M.Ə.Musayevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konf.mat.,Bakı, 2001,Elm,səh.153-155.
 12. G.A.Hüseynzadə. Arıkimilərin əhəmiyyəti. “Ekoligiya,fəlsəfə,mədəniyyət”jurn., №1,Bakı,2003.
 13. G.A.Hüseynzadə. Abşeron şəraitində antropogen faktorların cücülərin ekologiyasına təsiri. / Atakişiyeva A.M.,Məmmədova T.H.//. Azərb.Coğrafiya cəmiyyəti, “İnsan və təbiət” elmi-prakt.konf.mat.,Bakı,2002,səh.203-204.
 14. G.A.Hüseynzadə. Abşeron-Qobustan təbii rayonunda antropogen amillərin təsiri altında entomofaunanın formalaşması./Atakişiyeva A.M.,Məmmədova T.H.//. Azərb.zooloqlar cəmiyy.1-ci qurultayının mat.,Bakı,2003,səh.139-143
 15. G.A.Hüseynzadə. Azərbaycanda arıçılığın vəziyyəti. Azərb.Resp.Ekologiya vəTəbii Sərvətlər nazirliyi, “Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və təbiətdən istifadə” elmi-prakt.konf.mat.,Bakı,2003, səh.129-132
 16. G.A.Hüseynzadə. Ekoloji amillərin arılara təsiri . Eko-inter qəzeti, 2003 il, №1, s.6
 17. G.A.Hüseynzadə. Ekoloji amillərin arılara təsiri (davamı). Eko-inter qəzeti, 2003 il, №2, s.9
 18. G.A.Hüseynzadə. Arıçılıq. /Xanbəyova Y.M./Bakı,2005,”QızılPətək”QHT
 19. G.A.Hüseynzadə. К познанию фауны пчелиных Апшеронского полуострова. Кавказский энтомологический бюллетень, том 1,вып.2,Ростов-на Дону,2005,стр.153-157
 20. G.A.Hüseynzadə. Пчелиные Пиркулинского заплведника. /Алиев Х.А., Гамарли В.П.//. Известия АН Азерб.серия биолог.наук.3-4,Баку,2005,стр.139-143
 21. G.A.Hüseynzadə. Жалящие перепончатокрылые (Hymenoptera,Apoidea) Исмаиллинского заповедника. /Алиев Х.А., Гамарли В.П.//. Труды Инст.Зоологии НАНА, том 28, Баку, 2006,стр.77-87
 22. G.A.Hüseynzadə. Azərbaycanın Halictidae fəsiləsi arılarının trofik əlaqələri. Azərb.EA Zoologiya inst.əsərləri,cild 28,Bakı,2006,səh.316-321
 23. G.A.Hüseynzadə. К познанию фауны пчелиных сем. Halictidae Нах.АР. /Алиев Х.А.б Магеррамов М.М.// Кавказский Энтомологический бюллетень,том3 вып.2,Ростов-на-Дону,2007,стр.251-256
 24. G.A.Hüseynzadə. Hirkan dəhlizinin nadir,nəsli kəsilməkdə olan buğumayaqlıları,bitkiləri. /Атакишиева А.М., Мамедова Т.Г.,Гаджиева С.А..Гусейнов Э., Алиев Х.А.// WWF fondu,Azərb.Zooloqlar Cəmiyyəti,2007
 25. G.A.Hüseynzadə. İlisu Dövlət qoruğunun arıkimilərinin öyrənilməsinə dair.Hissə I: Halictidae fəsiləsi. Azərb.Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild,2008,səh.241-246
 26. G.A.Hüseynzadə. Ekoloji amillərin bal arılarına təsiri və Azərbaycanda arıçılığın perspektivləri. “Elm və həyat” jurn., №1,2009,səh.43-44
 27. G.A.Hüseynzadə. Növbəli əkin sistemində torpaq onurğasızlarının rolu. /Расулова З.К.// “Elm və həyat” jurn., №1,2009,səh.57-58
 28. G.A.Hüseynzadə. Arthropoda of the Hirkan Coridor and Hirkan National Park Red List update. /Kh.Aliyev, A.M.Atakishiyeva, T.H.Mammadova, S.A.Hajiyeva, E.F.Huseynov// Journal “Status and Protection at Globaly thretened species in the Caucasicus”, Tbilisi, 2009,p.179-182
 29. G.A.Hüseynzadə. Пчелиные сем. Halictidae Большого Кавказа Азербайджана. Труды Общества зоологов Азерб.,Т.2,»Элм-2010»,стр.300-304
 30. G.A.Hüseynzadə. Разнообразие микроартропод в загрязненных почвах Апшерона. /Расулова З.К./ Труды Общества зоологов Азерб.,Т.2,»Элм-2010»,стр.401-407.
 31. G.A.Hüseynzadə. Видовой состав насекомых в нефтезагрязненных участках Апшерона.. /Мамедова Т.Г., Атакишиева А.М., Гаджиева С.А.//. “Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərləistifadəsi perspektivləri” beyn. Konfr.mat.8-10noyabr2010,Bakı,səh.139-140
 32. G.A.Hüseynzadə. Воздействие ионизирующей радиации на почвенных беспозвоночных Апшерона. /Расулова З.К.//. Российская конференция с междун. Участием «Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии»,Санкт-Петербург,19-20мая 2011г.,стр51
 33. G.A.Hüseynzadə. Способ рекультивации почв при радиационном загрязнении и его влияние на фауну беспозвоночных. / Расулова З.К., Гаджиева С.А //Мат.ХVI Всероссийского совещания по почвенной зоологии, 2011,стр. 105-106
 34. G.A.Hüseynzadə. Влияние радиации на насекомых в нефтезагрязненных участках Апшерона. /Алиев С.В., Гаджиева С.А. и др/./.Труды Института Зоологии, том 29,Баку,2011,стр. 313-317
 35. G.A.Hüseynzadə. Некоторые особенности формирования комплексов беспозвоночных в нефтезагрязненных почвах Апшерона./Расулова З.К., Гаджиева С.А. и др.//. Мат.2 Межд. конф.»Актуальные проблемы биохимических теорий», Гянджа,,25-27 ноября, 2011
 36. G.A.Hüseynzadə. Реакция беспозвоночных на загрязнение почвы нефтью. /Расулова З.К.//. “Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri” IV Beyn. Konfr.mat., 23-25 noyabr, Bakı, 2011, s.113.
 37. G.A.Hüseynzadə. Почвенные беспозвоночные в загрязненных почвах юго-восточной части Азербайджана. ./Расулова З.К., Гаджиева С.А.// Мат.1Vмеждун.конф.» Горные экосистемы и их компоненты», Нальчик, 2012г.,стр. 164-165
 38. G.A.Hüseynzadə. Влияние радионуклидов на почвенных беспозвоночных Биби-Гейбатского нефтедобывающего месторождения. / Расулова З.К., Гаджиева С.А.//. Azərb.Təhsil Naz., Sumqayıt Dövlət universiteti,AMEA Radiasiya Problemləri inst.birgə “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” VII Beyn. Konf. Mat.,Sumqayıt, 2012, səh.154-157.
 39. G.A.Hüseynzadə. Влияние радиоактивного загрязнения на состав и структуру почвенной фауны на территории Романинского завода по производству йода. /Расулова З.К.,Джафаров Э.С., Оруджева ДЖ.Р.//Azərb.Təhsil Naz., Sumqayıt Dövlət universiteti,AMEA Radiasiya Problemləri inst.birgə “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” VII Beyn. Konf. Mat.,Sumqayıt, 2012, səh. 159-162.
 40. G.A.Hüseynzadə. Изучение радиочуствительности насекомых. / Гаджиева С.А., Атакишиева А.М.,Мамедова Т.Г.//Труды Института Зоологии, том 30, N 2,Баку,2012,стр. 131-133
 41. G.A.Hüseynzadə. Влияние радионуклидов нa почву, растения, беспозвоночные на нефтезагрязненных почвах Апшерона и пути их восстановления. / Расулова З.Г.,Джафаров Э.С. и др.// Изд-во «Азернешр» Баку, 2013
 42. G.A.Hüseynzadə. Torpağın radionuklidlərdən təmizlənməsi üsulu. / Расулова З.Г.,Джафаров Э.С. и др.//Patent № a 2012 0048 (Az Patent), bülleten “İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri” Bakı, 30.12.2013.
 43. G.A.Hüseynzadə. Azərbaycanın Andrenidae (Hymenoptera,Apoidea) fəsiləsi arıkimilərinin trofik əlaqələri və uçuş fenologiyası. /Əliyev X.Ə., Qəmərli V.P.// AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, V cild, № 2, 2013, s.48-53
 44. G.A.Hüseynzadə. Фенология летной активности пчелиных в Азербайджане. /Алиев Х.А., Гамарли В.П.// AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, V cild, № 2, 2013, стр.153-163
 45. G.A.Hüseynzadə. The Study of the Bees of the Family Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) the Major Caucasus in Azerbaijan. International Caucasian Forestry Symposium (october 24-26,2013) Artvin, Turkey pdf
 46. G.A.Hüseynzadə. К изучению пчел семейства Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) Малого Кавказа Азербайджана. Мат. межд. конф. «Горные экосистемы, фауна и население беспозвоночных животных горных территорий», 15-20 сент. 2014, г. Нальчик, стр.96-97
 47. G.A.Hüseynzadə. Neftlə çirklənmiş torpaqların seolit mineralı ilə bərpası üzrə təcrübələr./ Rəsulova Z.Q., Hacıyeva S.Ə.// “Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi” 7-ci Avrasiya konfransının mat., 21-24 okty. 2014
 48. G.A.Hüseynzadə. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında yerüstü onurğasızların formalaşması. /T.H.Məmmədova, S.Ə.Hacıyeva, V.Ə.Əhmədova//Zoologiya institutunun əsərləri, cild 6, № 1,Bakı,, 2014
 49. G.A.Hüseynzadə. Mammals and arthropod fauna of the Samur Yalama National Park and Khachmaz coastal state sanctuary/S.M.Guliyev// Scholars Research Library, Annals of Biological Research, 2015,6(3):41-47
 50. G.A.Hüseynzadə. Ismayıllı rayonunun İvanovka kolxozunun toxumluq yonca əkinlərində arıkimilərin (Hymenoptera, Apoidea) növ tərkibi və sayı./ ƏliyevX.Ə.,Qəmərli V.P.// Zoologiya cəm. əsərləri, cild 7, N 2, 2015.
 51. G.A.Hüseynzadə. Yonca bitkisini tozlandıran arıkimilərin uçuş fenolıogiyası sutkalıq uçuş dövrü. /Əliyev X.Ə., Qəmərli V.P.// AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2016.
 52. G.A.Hüseynzadə. Перспективы изучения пчелиных (Hymenoptera, Apoidea) на Южном Кавказе. /Алиев Х.А.// Мат. Общества Зоологов Азербайджана, 2016

İstinadlarRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

Zoologiya İnstitutu