Gərmiyanoğlu Süleyman bəy

Gərmiyanoğlu Süleyman bəy və ya Süleyman şah Çələbi (ö. 1398) — Gərmiyanoğulları bəyliyinin bəyi.

Süleyman Şah Çələbi
1368 – 1388
ƏvvəlkiGərmiyanoğlu Mehmed bəy
SonrakıGərmiyanoğlu II Yaqub bəy
Şəxsi məlumatlar
Vəfat tarixi
Atası Gərmiyanoğlu Mehmed bəy
Həyat yoldaşı Abidə Xatun (Sultan Vələdin qızı)
Uşaqları Gərmiyanoğlu II Yaqub bəy
Hızır Paşa
İlyas Paşa
Dövlətşah Xatun
Dini Sünni, İslam

Həyatı redaktə

Mənbə redaktə

 • Şeyhoğlu Mustafa, Hurşidnâme
 • Aziz B. Erdeşir-i Esterâbâdi, Bezm ü Rezm
 • Ahmed b. Sinanüddin Yusuf el-Karamani, Ahbaru'd-Düvel ve Asaru'l-Üvel
 • Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, İnsan Yay. İst. s, 196
 • Şikarî, Karaman-nâme
 • Neşrî, Kitab-ı Cihannüma
 • Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman
 • Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman
 • Hayrullah Efendi, Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
 • Tevhit Bey, Tarih Encümeni Mecmuası, cüz, 13, s, 813
 • Hem ulu oğluyidi Çahşadanun (Şeyhoğlu Mustafa, Hurşidnâme)
 • Uzunçarşılı, İsmail .H., Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 47