Gillər

Gillər - gilli mineralların üstünlük təşkil etdiyi sementləşməmiş əlaqəli çöküntü süxurlar. Gilli hissəciklərin diametri <0,001-0,005 mm. Plastikdirlər. Plastikliyini itirmiş daşlaşmış gillər argillitlərlə gillər arasında keçid təşkil edir. Genezisinə görə qırıntılı və kimyəvi, çökün­­tütoplanma mühi­tinə görə - dəniz, laqun, delta, çay, göl, su - buzlaq, elüvial gillərə ayırılır. Mineral tərkibinə görə kaolinit, hidromika, montmorillonit, palıqorskit və  polimineral gillər məlumdur. Gillərdən farfor, fayans və keramika, odadavamlı əşyalar hazırlanır, adsorbent istehsalında istifadə edilir.

Gillər
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.