Həmzə

Ərəb əlifbasına məxsus diakritik işarə. Həmzənin (ء) öz səsi yoxdur, yalnız hərəkə ilə işlənəndə səs ifadə edir.

Bu bir neçə ildə, İranda Azərbaycan-ərəb alifbasını Azərbaycan dilinə çalışanlar həmzəni bir səsli hərf kimi işlətməyə çalışırlar.

Hamzəylə gələn hərflər və onların səsləri:

    ـهً   ؤ   ئـ/ ئ   أ

Gündəlik Azərbaycan-ərəb mətnlərində çox yazılan həmzə   ئـ   (ye) həmzəsidir ki I,ı E,e səsi verir. Həmzə başda gələndə alif iylə gəlir.


Misallar
mıx     مئخ
qız قئز
el ائل