Heron düsturu

Tərəfləri a, b, c olan üçbucaq Heron düsturu — Üçbucağın sahəsini hesablamaq üçün istifadə olunan düstur.

    • Burada p üçbucağın yarımperimetridir,üçbucağın tərəfləri

Heron düsturundan istifadə etməklə alınan düsturlarRedaktə

Tərəfi a olan bərabərtərəfli üçbuçağın Heron düsturuna görə sahəsi:

 
  •   olacaq.
 
  ifadəsindən kök almaqla bərabərtərəfli üçbucaq üçün sahə düsturu almış oluruq: