Tərəfləri a, b, c olan üçbucaq

Heron düsturuÜçbucağın sahəsini hesablamaq üçün istifadə olunan düstur.

    • Burada p üçbucağın yarımperimetridir:
    • üçbucağın tərəfləri

Heron düsturundan istifadə etməklə alınan düsturlarRedaktə

Tərəfi a olan bərabərtərəfli üçbuçağın Heron düsturuna görə sahəsi:

 
  •   olacaq.
 
  ifadəsindən kök almaqla bərabərtərəfli üçbucaq üçün sahə düsturu almış oluruq: