Hersinit - mineral

HaqqındaRedaktə

Hersinit - alümoşpinellər qrupu, FeAl2O4. Qrupun başqa mineralları (şpinel, qanit, qalaksit və xromit) ilə izomorf sıralar təşkil edir. Al qismən Fe3+ ilə əvəz olunur. Kubik. Aqreqat: incədənəvər. Rəngi qara. Cizgisi tünd-yaşıl. Sərtliyi 7,5-8. Xüsusi çəkisi 3,9-4,4. Korundla birlikdə qabbroqranit-porfirlərdə, titan-maqnetit yataqlarında, plagioklaz-kordiyerit, korund-şpinel və b. metamorfik süxurlarda tapılır. Növ müxtəlifliyi: Cr-hersinit, pikotit, seylonit, pleonast. 

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679