Hirkan qоvаğı

?
Hirkan qovağı
Elmi təsnifat
Aləmi: Bitkilər
Fəsilə: Söyüdkimilər fəsiləsi
Cins: Qovaq cinsi
Növ: Populus hyrcana Grossh
Beynəlxalq elmi adı
Populus hyrcana Grossh

Ümumi yayılmasıRedaktə

Gürcüstanda təbii arealı vardır.

Azərbaycanda yayılmasıRedaktə

Lənkəran rayonu ərazisində təbii halda yayılmışdır. Azərbaycanın nadir bitkisidir. EN B2ab(i,iii). Talış dağlarının orta dağ və düzən meşələrində, çay sahili boyunca və rütubətli dərələrində bitir. Azərbaycanda arealı geniş deyildir.

Bioloji xüsusiyyətləriRedaktə

Təbiətdə 15-25 m hündürlükdə ağacdır. Bitkinin gövdəsinin rəngi ağımtıl boz rəngdədir. Qabığının üzərində çatlar vardır. Cavan zoğları az keçətüklü olub, sonradan isə çılpaqlaşır. Tumurcuqları kiçikdir. Yarpaqları uzunsov yumurtaşəkillidir, aşağı tərəfi enli, yuхarı hissəsi daralmışdır. Ucu sivri, kənarları tam, bəzən dişli olur, alt üzü ağ tüklüdür. Yarpaqlarının uzunluğu 5-12 sm, eni isə 3-8 sm-ə qədər ola bilir. Dişicik sırğaları uzun olub, 10-15 sm-ə qədər ola bilir. Mart aprel aylarında çiçəkləyir, may ayının əvvəllərində meyvə verir.

ÇoxalmasıRedaktə

Təbiətdə generativ və vegetativ yolla çoxalır.

Təbii ehtiyatının dəyişməsi səbəbləriRedaktə

Başlıca olaraq insan fəaliyyətidir.

BecərilməsiRedaktə

Mədəni şəraitdə botanika bağlarında becərilir.

Qəbul edilmiş qoruma tədbirləriRedaktə

Xüsusi mühafizə tədbiri görülməmişdir.

Zəruri qoruma tədbirləriRedaktə

Azərbaycanın "Qırmızı kitab"ına daxil edilməsi zəruridir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2014, 380 səh.