Kəşfül-qülub - Seyid Yəhya Bakuvinin müəllifi olduğu əsər.

Əsər dörd bölməyə ayrılmışdır. Əql, qəlb, ruh və nəfsin seyri-süluk, tövbə və tərbiyə ilə kamilləşdirmə metodu izah olunur. Seyid Yəhya "din qardaşları və yəqin yolun salikləri"nin faydalanması üçün ona ünvanlanan suallara cavab olaraq, bu risaləni qələmə almışdır. Əsər Şirvanşah I Xəlilullaha ithaf edilmişdir.

Əsərin əlyazma nüsxələri redaktə

  • Nuruosmaniyyə,4904/1
  • İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası FY.,954/HE,8194/1
  • Manisa Muradiyyə,2906/1
  • Üsküdar Hacı Səlim Ağa,Kamankeş 49/7
  • Süleymaniyyə,Carullah 2061/28
  • Bakı,B-6960/1