Ker - türk və altay mifologiyalarında pis varlıq. Gər (Gir, Kir) olaraq da deyilir. O varlığın pis bir xüsusiyyətə sahib olduğunu göstərir. Tek ayaqlı, tək gözlü, tək qollu keçəl varlıqlardır. Şumerlerde Qur adlı bir yer altı canavarı bulunur ki, yer altında yaşayan varlıqların Ker sözcüyü ilə təyin olunması bununla əlaqəli ola bilər. Yeraltında yaşadığına inanılan "Ötker" adlı pis varlıqlar da bunların bir növüdür. O biri aləmə aid canlılar daim tək gözlüdür. Ker sözünün kor mənasını verdiyini qarşıya qoyan görüşlər də mövcuddur. Bu sifətlə xatırlanan beş əhəmiyyətli varlıq tapılar.

  1. Ker Yutpa: Yeraltı əjdahası
  2. Ker Abra: Yeraltı ilanı
  3. Ker Arat: Yeraltı balığı
  4. Ker Doydu: Yeraltı balığı
  5. Ker Köylek: Yeraltı cadugəri

Etimologiya

redaktə

(Ker/Gər/Gir) kökündən törəmişdir. Kor sözü ilə əlaqəlidir. (Kor sözü farsca olaraq keçər lakin türkcədəki "Gör" köküylə əlaqəlidir. Farscaya türkcədən keçmişdir.) Bu söz köhnə türkcədə və monqolcada eyni zamanda sərhəd, kənar mənası daşıyır.

Mənbə

redaktə