Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturuna daxildir.

Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi
FHN logosu.jpg
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 29 dekabr 2006
Ünvan: Bakı
Rəhbərlik
Rəhbər: Cahangir Qulamov
Sayt
khg.fhn.gov.az

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasmın daxili dəniz və ərazi sularında, çaylarda, su anbarlarında, digər sututarlarda kiçik həcmli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə dövlət nəzarətini, habelə gəmilərin və onların dayanacağı üçün bazalarm,qurğuların,yanalma körpülərinin və keçidlərin təhlükəsiz istismarma texniki nəzarəti həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2006-cı il tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilmiş və həmin tarixdən etibarən Müfəttişlik fəaliyyətə başlamışdır.

Müfəttişliyin fəaliyyəti haqqında: Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının daxili dəniz və ərazi sularında, çaylarda, su anbarlarında, digər sututarlarda kiçik həcmli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə dövlət nəzarətini, habelə gəmilərin və onların dayanacağı üçün bazaların, qurğuların, yanalma körpülərin və keçidlərin təhlükəsiz istismarına texniki nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq onlara məxsus kiçik həcimli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə öz səlahiyyətləri daxilində dövlət nəzarətini və istismarına texniki nəzarəti təşkil edir və həyata keçirir;

Kiçik həcmli gəmilərin dayanacağı üçün istifadə olunan bazalarm istismarının təhlükəsizliyinə nəzarət edir;

Kiçik həcmli gəmilərin və dayanacaq bazalarının istismarının təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində Nazirliyin tabeliyində olan müvafıq qurum kimi dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasında və tənzimlənməsində iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.