Klerikalizm

Klerikalizm (lat. clericalis-kilsə) — kapitalist ölkələrində ictimai həyatın müxtəlif sahələrində dinin və kilsənin mövqelərini möhkəmləndirməyə səy göstərən ictimai-siyasi cərəyan. Klerikalizm obyektiv sinfi roluna görə burjuaziyanın möhkəmləndirilməsinə xidmət göstərir. Müasir Klerikalizm kilsənin kütlələrə təsirini gücləndirmək üçün özünün partiyalarını, həmkarlar ittifaqlarını, kəndli, gənclər, qadın və digər kütləvi birliklərini yaradır. Klerikalizm İtaliyada, AFR-də, İspaniyada və bir sıra ölkələrdə nüfuza malikdir.

Həmçinin baxRedaktə

Ümumiyyətcə Din Deyiləndə Yəni Allahın Şəriətinin Mahiyyəti Ondan İbarətdir ki, Allahın Tək Xaliq,Yaradan Olmağı Yox,Eyni halda,İdarə Edən Varlığ Olduğunu Göstərsin...Yəni Deizmin Tam Əksi.Bu O Deməkdir ki, Varlıq Aləmini Təbliği, İnsanların Şəriətlə Tərbiyyə Olunmağı , Qanunvericilik Yalnız Allaha Məxsusdur...