Konsiqnasiya — hər hansısa verilən müddətə yox malın satılıb qurtardıqdan sonra satıcı tərəfindən malın maya dəyərinin tələb etdiyi pul vəsaitidir.[Mənbə göstərin]