Latınlar


Latınlar (lat. Latini) italik qrupuna aid faliskerlərə qohum olan e.ə. I minillikdə indiki İtaliyanın ərazisinə məskunlaşmış dili sabin, umbr və osk dillərinə yaxın bir xalq. Latınlar qədim Roma xalqının və roman xalqlarının etnogenezində əsas rol oynamışlar. Latınların tarixi yaşadığı ərazi Laçium göstərilir. Roma İmperiyası dövründə latınların dili dünyəvi dilə çevrilmişdir.

İtaliya yarımadsında tunc dövründən başlayaraq yaşayan xalqlar.

  Liqurlar

  Venetlər

  Etrusklar

  Piçenlər

  Umbrlar

  Latınlar

  Osklar

  Messapilər

  Yunanlar